Syfte och viktigaste uppgifter

AFs ändamål

Föreningens ändamål är att värna medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Föreningen skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan samt förmedla information till medlemmarna i fackliga och andra till arbetet relaterade frågor. Föreningen för de lokala förhandlingarna med företaget och upprätthåller gällande centrala kollektivavtal där Sveriges Ingenjörer är part.


AF:s viktigaste uppgifter
  • Styrelsens främsta uppgift är att företräda medlemmarna i fackliga frågor såsom MBL-förhandlingar och löneförhandlingar.
  • Styrelsen skall även, om så är påkallat, bevaka att företagets personalpolicy är utformad så att medlemmarna kan utvecklas kompetensmässigt.
  • Styrelseledamöterna har även en skyldighet gentemot medlemmarna att göra sig väl förtrogna med det regelverk som finns för den fackliga verksamheten för att på ett korrekt sätt kunna företräda medlemmarna

Styrelsen för AF eftersträvar att ta tillvara medlemmarnas intressen i frågor som för medlemmarna upplevs som väsentliga. Detta utgör grunden för den prioritering som är nödvändig med tanke på att styrelsen förutom sitt fackliga arbete även har krävande heltidsbefattningar inom företaget.