Arbetstid

Publicerad: Måndag 20 mar 2017

Senast uppdaterad: Måndag 20 mar 2017

  • AF vill att endags- och tilläggstraktamenten ska återinföras

Vid finanskrisen 2009 togs endags- och tilläggstraktamenten bort för att kortsiktigt rädda Scanias kassaflöde. AF anser att det nu är naturligt att endags- och tilläggstraktamenten återinförs.

 

  • AF anser att restid ska betraktas som arbetstid i frågan om dygns- och veckovila

Enligt nuvarande centrala avtal räknas restiden som vilotid. Efter längre resa kan därför ett nytt arbetspass påbörjas direkt.

AF anser att dygnsvilan om elva sammanhängande timmar och veckovilan om trettiofem sammanhängande timmar ska beräknas utan att inkludera tid för resa i tjänsten.

 

  • AF anser att all övertid ska följas upp

När övertid förhandlats bort slutar Scania att följa upp medarbetarens övertid. Långa arbetspass är en arbetsrelaterad riskfaktor för ohälsa och ska därför följas upp.

 

  • AF anser att en pensionslösning 62+ ska finnas möjlig att välja vid ålder 60+

Lösningen innebär att arbetstiden minskas till 80 % med 90 % i lön samt 100 % i pensionsavsättning. AF anser att detta utökar Scanias möjligheter att behålla kompetens och kontinuitet.