MBL

Publicerad: Fredag 4 maj 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 16 jan 2020

ASI-styrelsens sammansättning och arbetsfördelning

ASI-styrelsen har fördelat ansvaret att förhandla i MBL-frågor till respektive ansvarig enligt nedan. Vi ber därför företagets representanter att kalla rätt person. På så sätt kan vi åstadkomma ett snabbt och effektivt samarbete. Kontaktinformation till respektive förtroendevald hittar du här

Vid oklarheter ber vi att du vänder dig till ordföranden eller vice ordföranden.

Område Ord. ASI representant Stf. ASI representant 2:a Stf. ASI representant
Service (S) Eric Jacobson Ibrahim Bachtay Cathrine Haraldsson
Core Manufacturing (M) Emma Bjurman Michael Yousef Emir Vidinlic
R&D Core & Package Engineering (R&T) Magnus Persson Emma Bjurman Emir Vidinlic
Inköp & Kvalitet Emir Vidinlic Jonas Hylén Michael  Yousef
Customer Order Engineering Sara Joge Ellen Janetun Emir Vidinlic
Övriga Jonas Hylén Emir Vidinlic Simon von Eckardstein

 

Info om MBL

Lagens främsta syfte är att stärka arbetstagarsidans inflytande över arbetsvillkoren och hur arbetet är organiserat. I MBL finns regler om föreningsrätten och rätten till information och förhandling. MBL ger avtalsbärande part rätt att teckna kollektivavtal.

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) innebär att arbetsgivaren:

  • Fortlöpande måste informera akademikerföreningen om hur verksamheten utvecklas (§19).
  • Måste kalla till förhandling inför viktiga planerade förändringar i verksamheten gällande produktion, ekonomi eller personal (§11).
  • Är skyldig att förhandla i övriga frågor innan de fattar beslut, om akademikerföreningen begär det (§12).
  • Arbetsgivaren har en allmän förhandlingsskyldighet i frågor som rör enskild medlem (§10) om akademikerföreningen begär det.

Lagen ger bara den fackliga organisation som är avtalspart gentemot arbetsgivaren rätt att förhandla med arbetsgivaren i samband med verksamhetsförändringar på arbetsplatsen. MBL ger inte fackförbundet vetorätt men förbundet och/eller föreningen får en viss möjlighet att utreda, inhämta information och utöva fackligt inflytande innan beslut fattas.