Medlemsinfo

Nedan kommer vi presentera medlemsutskick där vi redogör för vår verksamhet. Använd flikarna till vänster för att läsa till exempel protokoll från årsmöten och presentation från enkätresultat osv.

MEDLEMSINFO VINTERN 2022/2023

SACO-S Distriktsveterinärernas styrelse hade möte i Luleå 14-16/12-22

Lokalisationen valdes för att bryta Stockholmsmönstret samt underlätta resandet för två av styrelsemedlemmarna som fått barn under 2022.

Ombudsman från Sveriges Veterinärförbund (SVF) var på plats i början och informerade om SACO strukturen och nya avtalslösningar inom andra sektorer som är bra för oss att känna till, vidare diskuterade vi vad vi vill att SVF ska verka för i de centrala förhandlingar som hålls mellan Arbetsgivarverket och SACO-S.

Vi hade även digital tid med Eleonor Fredler, ställföreträdande ordförande SVF, som informerade om ett nyligen genomförd möte med Landsbygdsminister Peter Kullgren. Hon tog sig även god tid att lyssna på oss och vår upplevelse av att jobba inom Distriktsveterinärerna. Hon uttryckte stor förståelse för vår situation med bland annat betungande beredskapsarbete och vi kommer givetvis behålla och utveckla kontakten med SVF. SVF har på senare år blivit tydligare i sin roll som fackförbund och har numera två ombudsmän som hanterar frågor från medlemmarna i SVF samt ger oss stöd i vårt fackliga arbete.

Styrelsen jobbade också med att färdigställa en artikel som vi hoppas kunna publicera inom kort där vi reflekterar över de utmaningar vi har och vilka tanka vi har omkring den nyligen publicerade Veterinärutredningen. Känslan är att Distriktsveterinärernas personal har sträckt sig så långt som det är möjligt för att lösa organisationens uppdrag, det är inte hållbart och utredningen har inte presenterat några förslag med tillräckligt snabb och stor effekt.

Vi lyfte även blicken in i 2023 för att se på vilka frågor som vi behöver fokusera det närmaste året.

Förhoppningen är att piloterna om Nytt Arbetstidsavtal ska leda fram till förhandlingar där vi kan bevaka våra medarbetares intressen så att Distriktsveterinärerna kan erbjuda attraktiva anställningar och börja rekrytera för att få en hållbar organisation med en god arbetsmiljö som kan lösa sitt viktiga samhällsuppdrag.

Fortsatt kompetensutveckling av befintlig personal, nyanställda och lite mer erfarna, är avgörande för att behålla personalen som finns, samtidigt som vi behöver rekrytera fler nya medarbetare med erfarenhet som kan bidra till utveckling av enskilda arbetsplatser och organisationen i sin helhet.

Med detta vill styrelsen i SACO-S Distriktsveterinärerna hälsa alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Styrelsen framför Luleås majestätiska julgranStyrelsen framför Luleås majestätiska julgran.

 

MEDLEMSINFO HÖSTEN 2022

Under hösten har den lokala SACO styrelsen samlats vid ett par tillfällen för styrelsearbete. Betraktningar, information och erfarenheter från sommaren lyftes. Det finns beredskapsområden som har haft det väldigt tufft under sommaren och det har vi dialog med ledningen om på flera nivåer. Dialog är bra, men det är mycket viktigt att vi fortsätter rapportera tillbud och olyckor för att med siffror visa på hur vår arbetsmiljö påverkas i tider med underbemanning, hög beredskapsbelastning och många arbetade timmar under beredskap.

Det är inte bara ute på mottagningarna det har varit tufft. Även beredskapstelefonens personal har haft det krävande med brist på personal samt högt antal inkommande samtal. Om beredskapstelefonen är framtiden behöver funktionen förstärkas ytterligare och kvalitetssäkras ännu mer för att bli en stabil, säker och tillförlitlig avlastning för personalen i beredskap ute på mottagningarna.

Frågan om arbete i varma lokaler har varit aktuell även denna sommar och det medförde beslut om anpassningar i verksamheten i något fall. Ett centralt arbete om arbete i värme och kyla är initierat. Vårt huvudskyddsombud Vanja Hårdemark är involverad.

Nyval av lokala skyddsombud ska rapporteras till huvudskyddsombudet så att det blir korrekt noterat hos arbetsgivaren samt hos Sveriges Veterinärförbund.

RALS-arbetet fortgår med att slutföra 2021 års lönerevision samtidigt som 2022 ska påbörjas. Det är ett krävande arbete där vi tycker att arbetsgivaren inte alltid lever upp till förväntningarna vi har och de behov vi anser finnas inom vår organisation.

Vi är i slutskedet av arbetet med en enkät till alla nyanställa som kommer skickas ut regelbundet. Det är givetvis mycket viktigt att ta väl hand om nyanställda, inte minst de vi nu ser som kommer in i verksamheten utan fullgoda språkkunskaper och med liten insyn och erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.

I samverkan har vi nyligen fått uppdatering om det ekonomiska läget för organisationen. Det är ett påtagligt försämrat ekonomiskt resultat såhär långt 2022 jämfört med 2021. Flera åtgärder behövs som till exempel översyn av priser och arbetssätt, men även diskussion om utökade anslag behövs då dagens bemanning inte är tillräcklig för att genomföra de uppdrag vi har fullt ut.

Visselblåsarfunktionen ska förbättras och förtydligas på DV-magasinet för att uppfylla gällande lagstiftning på området. De extra ersättningar som togs fram sent inför sommaren 2022 ska förhandlas på nytt och kommuniceras tydligt inför planeringen av sommaren 2023. Föreningen har deltagit i riskbedömning kring sammanslagning av lönekontoren vid JV samt Dv.

Föreningen har hanterat ett antal förfrågningar från enskilda medarbetare och arbetsgrupper direkt samt i dialog med ombudsmannen på SVF.

Inför nästa årsmöte i början på 2023 behöver vi komplettera styrelsen med åtminstone en suppleant. Ta kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen om du har förslag eller själv kan tänka dig att ta del i det fackliga arbetet.

 

Vi önskar alla medlemmar en trevlig höst och vinter! 

Styrelsen Saco-S DV

MEDLEMSINFO SOMMAREN 2022

Hej alla medarbetare!
Semesterperioden närmar sig med stormsteg och trots att de privata aktörerna inte signalerat om samma kris och nedstängda kliniker med dygnet-runt-vård som i fjol, så väntar tyvärr ytterligare en kritisk situation på sina håll inom vår organisation. Den lokala SACOföreningen har varit tydliga mot arbetsgivaren att det kommer krävas en tydlig prioritering från arbetsgivarhåll om vilka sjukdomsfall som ska hanteras, både inom akutsjukvården på obekväm tid men även planerad verksamhet och tjänster då de totala resurserna inte bedöms räcka till. Ansvaret för arbetsmängden skall inte falla ned på enskilda medarbetares ansvar och personliga legitimation.

Vi vill inför sommaren på nytt påminna om att tillbudsanmäla tunga arbetspass som medför trötthet och/eller stressade situationer. Vi vill även uppmana medarbetare att tillbudsrapportera tillfällen och/eller perioder av hög belastning som orsakar en känsla av otillräcklig återhämtning mellan arbetspass/arbetsperioder.

Ibland kan det vara svårt att värdera upplevelsen av trötthet och bristande återhämtning eftersom denna kan vara högst individuell, då kan det vara bra att ha några referenspunkter att jämföra mot. Ett arbetspass på svensk arbetsmarknad är i normalfallet 8h, och varje återhämtningsperiod mellan två arbetspass är reglerat till krav om minst 11h sammanhängande vila. För varje period om 7 dagar skall den sammanhängande vilan/återhämtningen (veckovilan) vara minst 36h mellan arbetsperioder alternativt att man arbetar maximalt 11 dagar i sträck och därefter har minst 72h (3 dygns) sammanhängande ledighet. Sammanfattningsvis kan man säga, att möjligheten till återhämtning skall balanseras mot arbetsbelastningen – hög belastning kräver längre helt enkelt längre återhämtningsperioder för att skapa en långsiktig hållbarhet och undvika en kumulativ utmattningseffekt för den anställde.

Vi vill också påminna medarbetare om att det är viktigt med god acceptans och respekt mot varandra inom arbetsgrupperna, detta är särskilt viktigt i dessa kritiska perioder med hög belastning och risk för personalbrist. Vi måste vara medvetna om att vi alla kan ha olika nivåer för vad vi mäktar med just för tillfället – och det måste vara accepterat inom personalgruppen att medarbetare säger stopp och sätter gränser, detta får inte utgöra en grund till irritation och osämja inom arbetsgrupperna. Med en ökad medvetenhet kring detta, hoppas vi att risken för gnissel inom arbetsgrupperna minskar. Vi måste komma från en kultur (som kanske är generell inom branschen?) där enskilda medarbetare anstränger sig allt hårdare för att hålla ihop och mäkta med arbetet, med hänsyn till skuldkänslor mot de närmsta kollegorna. Än så länge är veterinärer personligt ansvariga för den vård som ges, trötthet och utmattning äventyrar både patientsäkerheten men även arbetsmiljöriskerna ökar påtagligt med bl.a. den mängd bilkörning som vårt arbete ofta innebär. Vi är alla anställda och när resurserna inte längre räcker till, så är det därför arbetsgivarens ansvar att lösa verksamheten – eller helt enkelt stå upp för att organisationen inte längre kan lösa uppdraget! Börjar hjulen snurra för snabbt – se till att stanna upp och dra i handbromsen i tid!

Vi vill inför denna sommar även vara särskilt tydliga med innebörden av att vara personligt ansvarig för den vård som ges. Vårdansvaret följer av legitimationen och kan inte i dagsläget övertas av någon annan – varken medarbetare eller arbetsgivare. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet (och även skyldighet) att avböja att behandla en patient där du bedömer att du saknar tillräcklig kompetens för det aktuella fallet.

Rätten till semester
Som anställd har man laglig rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet (semester) under semesterperioden (1/6-31/8). Vi har tillsammans med arbetsgivaren tagit fram några olika lösningar med ersättningar som plåster på såren för den/de som gör olika typer av avsteg från sin semesterrätt.

Under sommaren 2021 återkallades en hel del beviljad semester, de flesta på (mer eller mindre) frivillig basis. Det är viktigt att känna till att semesterrätten är väldigt stark till förmån för arbetstagarens sida, under 2022 finns inte heller möjlighet för arbetsgivaren att åberopa Covid-19 som orsak till att återkalla semester. Detta betyder att arbetstagaren har väldigt långt gången rätt att bibebålla sin beviljade semester, och en eventuell beordring/återkallande av semester bör därför granskas i efterhand. Viktigt att känna till är också att en semesteransökan anses beviljad om den inte avslagits 2 månader innan semesterperiodens början. Om en medarbetare beordras till arbete under sin semester utan juridisk grund, så kan det vara tal om skadestånd till förmån för arbetstagaren och den fackliga organisationen. Som arbetstagare har man även juridisk rätt till ersättningar för de eventuella merkostnader som beordringen innebär. Skulle det vara så att ni skulle beordras in under er semester så rekommenderar vi därför att ni informerar oss om detta. För den som frivilligt går med på att flytta eller återkalla sin beviljade semester finns förhandlad ekonomisk kompensation för detta på plats.

Vi har även arbetat för att ta fram överenskommelser om ekonomisk kompensation för de medarbetare som frivilligt väljer att avstå delar av sin lagstadgade semesterrättighet redan i planeringsskedet för sommarsemestern. Att frivilligt avsäga sig sin lagstadgade semesterrätt är en stor uppoffring från arbetstagarens sida, och vår ståndpunkt är att det skall värdesättas högt - vilket också ska visas i ersättningsnivåerna. På plats finns även extra ersättningar för tfveterinärer samt extra ersättningar för långa resor in i angränsande beredskapsområden.

Alla överenskommelser om extra ersättningar inklusive villkoren för dessa, finns publicerade på Dv-magasinets förstasida under gula fliken – länk här. Skulle det uppstå några frågetecken kring ersättningarna kan ni via länken ovan ta del av vad som är överenskommet med arbetsgivaren samt vilka villkor som gäller för respektive ersättning. Skulle det ändå uppkomma några frågor är ni välkomna att höra av er, så ska vi göra vårt bästa för att reda ut saken.

Kort info om Lönerevisionen – RALS 2021
De flesta ska nu ha fått sina nya löner utbetalda efter 2021 års lönerevision, inklusive retroaktivitet från oktober. Kontrollera era lönespecifikationer och hör av er om något inte stämmer. Lönerevisionsprocessen fortgår kontinuerligt och för tillfället pågår hantering av de fall där chef och medarbetare inte funnit överenskommelse om ny lön, så kallad oenighet. Våra representanter och HR diskuterar just nu formerna för hur oenighetsprocessen ska gå till efter vilket hanteringen av de enskilda oenigheterna förhoppningsvis snart ska kunna gå vidare. Om du och din chef inte kommit överens skriftlig om ny lön och du inte varit i kontakt med oss om det tidigare eller om något annat är oklart om din lönerevision, hör av dig till oss.

Till sist – även denna sommar har vi veckovis avstämning med regionledningen under hela sommaren och vi finns tillgängliga via mail/telefon hela sommaren – tveka inte att höra av er om ni behöver stöd eller råd.

Vi önskar er alla en fin sommar och skön semesterledighet!
Styrelsen SACO-Dv

500.png

Publicerad: Tisdag 2 nov 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 2 nov 2021