Medlemsinformation december 2018

Månadens medlemsinformation innehåller bl.a. information om nätverksträffar för förtroendevalda, aktuella avtal och en uppföljning av #metoo och #medvilkenrätt.

Publicerad: Onsdag 2 jan 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 2 jan 2019

Nätverksträffar för förtroendevalda

Höstens första regionala nätverksträff ägde rum i Göteborg i november 2018. På programmet stod bl.a. lönerevision, samverkan/APT och personalomsättning hos föredragande/beredningsjurister.

I början av december hölls dessutom digitala nätverksträffar för förtroendevalda notarier. Under dessa träffar diskuterades bl.a. frågor om #metoo och #upptillbevis samt förutsättningar för att arbeta fackligt under notarietiden. Av diskussionerna framkom att det finns stora skillnader mellan domstolarna gällande förutsättningar för fackligt arbete och hur arbetet med jämställdhet och trakasserier ser ut.

Ytterligare inplanerade nätverksträffar är   den 21 januari 2019 i Jönköping samt den 8 februari 2019 i Stockholm. I mars/april kommer vi att ha nätverksträffar i Malmö, Sundsvall och Luleå. Vi återkommer med datum!

Nätverksträffarna är utmärkta forum för kunskapsutbyte mellan förtroendevalda samt ett tillfälle för Saco-S Domstol att informera om aktuella frågor som vi särskilt vill uppmärksamma våra förtroendevalda på.

Domarprojektet

Saco-S Domstol kommer inom ramen för vårt Domarprojekt att anordna en träff för förtroendevalda domare i Stockholm den 11 februari 2019. Vi kommer då att diskutera bl.a. arbetsmiljö, arbetsbelastning och lönefrågor.

Vi återkommer med separat inbjudan! Boka datumet i kalendern redan nu!

Har Du tankar och funderingar kring dessa frågor är Du välkommen att höra av Dig till Saco-S.Domstol@dom.se.

Notarieprojektet

Saco-S Domstol har under perioden april   2017 – september 2018 genomfört en enkät-undersökning bland samtliga notarier som under perioden fullgjort sin notarietjänstgöring hos Sveriges domstolar. Drygt 300 notarier har besvarat enkäten. Enkätsvaren har nu sammanställts och överlämnats till Domstolsverkets projektledare för översynen av   notarietjänstgöringen.

Sammanställningen har bl.a. visat

  • att många notarier upplever att   utbildningsinslaget i tjänstgöringen får stå tillbaka till förmån för domstolens behov av arbetskraft.
  • att övertidsarbete fortsatt är vanligt förekommande bland notarier och att möjligheterna att bli ersatt för sitt arbete är begränsade.
  • att handledare och handledning är en av de viktigaste frågorna för notariernas helhetsuppfattning av notarietjänstgöringen.
  • att betygen har en stor inverkan på notariers arbetssituation och mående.

Vi kommer att jobba vidare med materialet och återkommer i frågan!

Medarbetarenkät

Som vi nämnde i vårt förra medlemsbrev avser Saco-S Domstol att skicka ut en   kompletterande enkät till medlemmarna. Frågorna i enkäten kommer att komplettera de frågor som ställdes i den medarbetarenkät som Domstolsverket skickade ut. Enkäten kommer bl.a. att innehålla specifika notariefrågor, frågor rörande myndighetschefen och arbetsmiljörelaterade frågor.

Enkäten kommer att mejlas ut från Jusek i början av januari. Vi hoppas på stort   deltagande! Resultaten kommer att presenteras senare under våren.

Lönerevision

Förhandlingar pågår mellan Saco-S Domstol och Domstolsverket. Förhandlingarna är ännu inte slutförda. Ytterligare information följer i kommande medlemsbrev.

Föräldralöneavtal

Domstolsverket   och de fackliga organisationerna har ingått ett kollektivavtal om   föräldralön. Avtalet börjar tillämpas den 1 januari 2019.

En   nyhet är att föräldralönen inte längre har koppling till uttagen   föräldrapenning från Försäkringskassan. Det innebär att arbetstagaren inte längre behöver lämna in besked om ersättning från Försäkringskassan för att få sin ersättning.

Ersättningen betalas ut i samband med beviljad föräldraledighet. En utvärdering av   tillämpningen av avtalet kommer att göras under slutet av 2019.

Information om avtalet hittar Du på intranätet.

Omställningsavtal

Domstolsverket och de fackliga organisationerna har reviderat avtalet om lokala omställningsmedel för Sveriges Domstolar. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2019.

Omställningsmedlen kan exempelvis finansiera,

  • generationsväxling vid pensionsavgångar
  • aktiviteter som rör digitalisering
  • omställning från arbetstagare till pensionär, ex. pensionsutbildning
  • aktiviteter som rör medarbetarskap

Information om avtalet hittar du på intranätet.

Uppföljning av #Metoo #medvilkenrätt #upptillbevis

Med anledning av #upptillbevis har Saco-S Domstol varit i kontakt med Domstolsverket för att säkerställa att arbetsplatser inom Sveriges Domstolar är fria från trakasserier och   diskriminering.

DV har uppgett att myndigheten bl.a. har tagit fram vägledningsmaterial till domstolarna för hur man förebygger, undersöker, utreder och åtgärdar diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Frågan har också varit uppe på chefsdagar och andra möten med domstolschefer och andra chefer.

Jusek har under hösten 2018 följt upp i vilken utsträckning som uppropen har uppmärksammats på arbetsplatserna och om det inneburit någon förändring. En medlemsenkät har   skickats ut till ett urval av Juseks juristmedlemmar och samtliga   kommunikatörsmedlemmar i oktober 2018. Enkäten visar att uppropet #medvilkenrätt fick stort genomslag på arbetsplatsen. Däremot anser endast 15 procent av juristerna att uppropet inneburit en förändring på arbetsplatsen och var fjärde jurist anser att det finns ett förändringsbehov på arbetsplatsen.

Saco-S Domstol uppmanar medlemmar som upplever att det finns ett förändringsbehov på arbetsplatsen att ta kontakt med sin lokal-lokala företrädare eller med oss på lokal nivå.   Det är endast genom att lyfta frågan som en verklig förändring kan äga rum! En verklig förändring kräver att diskussion om kultur, diskriminering och trakasserier förs ute på enskilda arbetsplatser.

Du kan läsa mer om enkäten på Juseks hemsida.  

Årsmöte

Saco-S Domstol vill redan nu flagga för att årsmöte kommer att äga rum den 28 mars 2019. Ytterligare information kommer att ges i kommande medlemsbrev.

Kontakta oss gärna! Du når oss säkrast via vår brevlåda saco-S.domstol@dom.se

Kontaktuppgifter hittar du även på vår hemsida: kontaktuppgifter

Användarnamn: saco-domstol

Lösenord: Kennet-2018

 

Till slut vill vi önska en

GOD JUL OCH GOTT NYTT 2019

Styrelsen för Saco-S Domstol