Medlemsinformation maj 2016

Som anställd inom Sveriges Domstolar och som medlem i något av de fackförbund som tillhör Saco-S (Jusek, DIK, Sveriges arkitekter m.fl.) är du nu även en del av den nybildade Saco-S-föreningen inom Sveriges Domstolar, Saco-S Domstol.

Senast uppdaterad: Onsdag 15 jun 2016

Behov av en gemensam Saco-S-förening inom Sveriges Domstolar

Juseks domstols- och notariesektioner har tidigare fungerat som företrädare för samtliga medlemmar inom Saco-S vid förhandlingar med Domstolsverket. Detta beror på att det inte har funnits en Saco-S-gemensam förening på denna nivå (nedan kallad central nivå). Även om förhandlingsverksamheten fungerade väl innebar det rådande systemet att det på central nivå saknades en verksamhet till vilken alla medlemmar inom Saco-S hade rösträtt och var valbara.

Vidare har Jusek, i samband med fullmäktige, beslutat att förändra sin sektionsorganisation så att förbundets 19 sektioner numera är fyra, varav en gemensam sektion för statligt anställda medlemmar. Detta innebär att domstols- och notariesektionerna inte längre finns kvar och kan därmed inte agera förhandlingspart gentemot Domstolsverket.

Mot bakgrund av detta fanns ett behov av en ny organisation; en gemensam Saco-S-förening av samma slag som finns inom i princip alla övriga statliga myndigheter.

Medlemsmöten

Den 10 mars 2016 hölls ett medlemsmöte för samtliga medlemmar som tillhör något Saco-S-förbund och som arbetar inom Sveriges Domstolar. På mötet fattades beslut om att bilda en Saco-S-förening inom Sveriges Domstolar på central nivå, Saco-S Domstol, och stadgar till föreningen antogs. En månad senare, den 7 april 2016, hölls årsmöte i den nybildade föreningen varpå en styrelse tillsattes. 

Stadgarna till Saco-S Domstol hittar du här

En presentation av Saco-S Domstol styrelse hittar du här

Saco-S Domstol tar över förhandlingsverksamheten

Saco-S Domstol har tagit över ansvaret från Juseks domstols- och notariesektioner för förhandlingarna på central nivå. För att den kunskap som funnits i domstols- och notariesektionerna inte skulle gå förlorad har flera styrelsemedlemmar från sektionerna valts in i den nya styrelsen för Saco-S Domstol. Även de centralt fackligt förtroendevalda för domstols- och notariesektionerna kommer att fortsätta sitt arbete inom ramarna för Saco-S Domstol.

Saco-S Domstols styrelse vill med detta hälsa dig varmt välkommen till  föreningen!