Medlemsenkät

I höstas genomfördes en enkät för medlemmarna i Saco-S för att styrelsen skulle få en bild av vilka områden som behöver utvecklas. Här kommer en sammanfattning av enkäten.

Publicerad: Måndag 16 jan 2017

Senast uppdaterad: Måndag 16 jan 2017

Enkätsvaren visar att störst kännedom finns om hur samverkan fungerar samt hur Saco-S kan stötta på den egna arbetsplatsen. Gällande anställningsvillkor och lönebildning, SPSM som attraktiv arbetsgivare och utveckling av verksamheten är Saco-S roll mindre känd. Vår Saco-S webb är ett utvecklingsområde vilket också svaren på den frågan bekräftar.

Utifrån fritextsvaren har vi kunnat utläsa att några medlemmar önskar fortsatt information, möjlighet att diskutera angelägna frågor vid möten, samt stöd av sina ombud i till exempel förändringar och lönefrågor. Vidare uttrycks synpunkten om vikten av att bevaka frågor som rör alla akademiker i myndigheten. Vi i Saco-S behöver vara mer synliga i förändringsarbeten i SPSM.

Enkäten har gett oss en bild av några områden som Saco-S behöver jobba vidare med och tydliggöra för alla medlemmar, dels i samverkan med arbetsgivaren och dels genom information. Tack till alla som tagit sig tid att svara!