Nya stadgar

Nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet

Publicerad: Torsdag 19 dec 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 19 dec 2019

Vid vårt årsmöte i februari presenterar styrelsen ett förslag på nya stadgar. Efter årsmötets beslut kommer de nya stadgarna att gälla. Bakgrunden till detta finner du i informationstexten från Saco-S centrala styrelse, se nedan.

Saco-S årsstämma har beslutat om nya regler och normalstadgar för Saco-S lokala verksamhet. Förändringen kommer av en önskan att förenkla en del formaliaregler som onödigtvis betungar såväl den lokala verksamheten som kontaktförbund. Det gäller inte minst när stadgar antas eller ska ändras. De tidigare normalstadgarna hade också en form som kan ge det felaktiga intrycket att Saco-S lokalföreningar är fristående ideella föreningar och inte delar av organisationen Saco-S, vilket kan få konsekvenser för personuppgiftsansvaret enligt GDPR.

De nya reglerna och normalstadgarna innebär att medlemmarna på samma sätt som tidigare ska besluta om hur Saco-S lokala verksamhet på deras arbetsplats ska vara organiserad och själva välja sina förtroendevalda.

Vad innebär detta för oss?

Nuvarande Saco-S-föreningar fortsätter att arbeta enligt sina antagna stadgar i de delar som reglerar det som medlemmarna enligt det nya regelverket ska besluta om, det vill säga

-          Den lokala organisationen,

-          styrelsens eller styrelsernas sammansättning,

-          tidpunkt för ordinarie årsmöte/möten,

-          redovisning av verksamhetsberättelse,

-          det sätt som val vid årsmötet genomförs, samt

-          valberedningens sammansättning.

På sikt ska de gamla lokalföreningsstadgarna ersättas av de nya, mera kortfattade stadgarna.

Ta gärna stöd och hjälp av ditt kontaktförbund i det arbetet.