Nytt årshjul för lönebildning

Under senaste halvåret har vi inom Saco-S arbetat med frågor om löner, samverkansarbete och arbetsmiljö i myndigheten. Vi har bland annat tagit fram ett årshjul för lönebildningsarbetet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Publicerad: Onsdag 28 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 29 jun 2017

- Ett nytt lokalt kollektivavtal om löner tecknades den 16 december 2016. Det började gälla den 1 oktober 2016. Förändringarna i avtalet innebär bland annat att vi flyttade fram revisionsdatum för Saco-S sex månader för att få en tydligare koppling mellan budget, verksamhetsplan, medarbetarsamtal och den individuella löneutvecklingen. I samband med den senaste revisionen fick vi ett engångsbelopp som kompensation. Nästa lönerevisionsdatum blir 1 april 2018, berättar Katarina Miiros, ordförande för Saco-S inom SPSM.

Saco-S och Lärarförbundet har utöver det lokala kollektivavtalet tagit initiativ till en särskild lönesatsning för pedagogisk personal. Den gäller grupper som är särskilt konkurrensutsatta. Bakgrunden till satsningen är att vi sett behov av att påverka våra möjligheter att rekrytera och behålla personal. Mer om det finns att läsa i en nyhet på intranätet.

Fortsatt utveckling av samverkan

Samverkan berör i stor utsträckning medarbetares möjligheter att påverka sitt eget arbete och den närmaste verksamheten.

-        Arbetet med att se över vårt samverkansavtal pågår och kommer att fortsätta under hösten. Vi tar bland annat upp möjligheter till påverkan i processerna. Samtidigt har vi arbetsmiljöfrågorna som en ständigt aktuell del i det fackliga arbetet, säger Katarina som också vill passa på att hälsa alla medlemmar en skön sommar!