Fler årsmötesdokument

Publicerad: Fredag 28 apr 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 24 maj 2018

Föredragningslista till årsmöte 2018


Tisdagen den 29 maj 2018, kl. 13:00, lokal E 632


Årsmötesförhandlingar
1 Öppnande av årsmötet
2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3 Fastställande av dagordning
4 Fastställande av röstlängd
5 Val av mötesordförande
6 Val av mötessekreterare
7 Val av justerare tillika rösträknare
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018
10 Inkomna motioner
11 Val av ordförande för 2018-2019
12 Val av ledamot för 2018-2020
13 Val av ledamot för 2018-2020
14 Val av ledamot för 2018-2020
15 Fyllnadsval av ledamot för 2018-2019
16 Val av en suppleant för 2018-2020
17 Val av valberedning till årsmötet 2019
18 Val av tre representanter till Personalstiftelsen för 2018-2019.
19 Frågan om delegation av rätt till styrelsen att utse föreningens representanter i olika organ
20 Övriga frågor
21 Mötets avslutande