Våra stadgar

Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet arbetar utifrån lokalt framtagna stadgar.

Publicerad: Onsdag 1 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 11 aug 2017

Stadgarna gäller från och med 2015. De antogs av Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet vid årsmötet 2015-05-27 och godkändes av Saco-S 2015-05-28.

Stadgar för Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet

1 §

Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet är Saco-S lokala arbetstagarorganisation vid Göteborgs universitet.

Saco-S rådet vid Göteborgs universitet består av delegater utsedda av de medlemsförbund som finns representerade vid myndigheten. 

2 §

Saco-S rådet ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som framgår av gällande kollektivavtal, Saco-S arbetstagarnyckel och övriga utfärdade anvisningar. Alla förbundens medlemmar ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhörighet, anställning, funktion eller befattning.
Rådet ska dessutom:

 • vara ett forum för diskussion om Saco-S fackliga politik och andra gemensamma fackliga frågor,
 • verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna,
 • verka för rekrytering av medlemmar till förbunden som är anslutna till Saco-S samt ha en löpande dialog med kontaktförbundet om viktiga frågor vid myndigheten,
 • bevaka för hela myndigheten gemensamma frågor,
 • företräda Saco-S enligt gällande förhandlingsordning,
 • utse/föreslå Saco-S representanter i myndighetsorgan och i partsammansatta organ,
 • hålla kontakt med lokala Saco-S-föreningar vid myndigheten,
 • handlägga frågor som delegeras från Saco-S centralt.  

3 §

Rådet består av delegater utsedda av Saco-S-förbunden som finns representerade vid myndigheten. Varje förbund har rätt att utse en rådsdelegat. Därutöver kan förbunden utse en delegat för varje fullt hundratal medlemmar av förbundet inom myndigheten. Mandattiden är verksamhetsår. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Ledamöterna skall ha utsetts senast en månad före ordinarie årsmöte. 

4 §

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast i maj månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 10% av Saco-S medlemmarna vid myndigheten skriftligen begär det.

Den som är anställd vid Göteborgs universitet och som är medlem i ett Saco-förbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet.

Till årsmötet går det att motionera. Rådsdelegat, enskild Saco-S medlem vid Göteborgs universitet samt lokalförening har rätt att motionera. Med lokalförening avses lokal Saco-S eller förbundsförening vid Göteborgs universitet. Information om motionsprocessen skall meddelas senast två månader innan årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte ska ha inkommit till styrelsen senast en månad innan årsmötet.

Kallelse till årsmöte, med angivande av de ärenden som skall behandlas, nomineringar och valberedningens förslag skall skickas ut till delegaterna och samtliga Saco-S medlemmar vid Göteborgs universitet senast en vecka före mötet.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Röstning med fullmakt medges ej. Vid personval där det finns fler nominerade än antal platser ska valet ske genom sluten omröstning. 

Vid lika röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.

5 §   

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Fastställa röstlängd
 • Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Beslut om antalet styrelseledamöter, minst nio ledamöter, antalet måste vara ojämnt.
 • Val av ordförande i styrelsen varje jämt år med mandatperiod på två år
 • Val av övriga styrelseledamöter, varje år väljs minst fyra ledamöter med en  mandatperiod på två år.
 • Val av minst två suppleanter för styrelseledamöterna med ett års mandatperiod
 • Delegation till styrelse att utse representanter i olika organ vid myndigheten
 • Val av förhandlingsansvariga/förhandlingsdelegationer
 • Val av valberedning
 • Propositioner och motioner
 • Eventuella frågor som avses i 12 §
 • Övriga frågor

Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.

6 §

Medlem eller grupp av medlemmar i Saco-S vid Göteborgs universitet kan begära medlemsmöte/dialog med Saco-S rådets styrelse. Saco-S rådets styrelse kan kalla till medlemsmöten utöver årsmötet vid behov. Kallelse till medlemsmöte ska skickas till berörda medlemmar i så god tid som möjligt.

Samtliga Saco-S-medlemmar vid Göteborgs universitet kan man dessutom skicka in en fråga för behandling av Saco-s rådets styrelse.  

7 §

Styrelsen består av ordförande samt minst åtta övriga ledamöter. För ledamöterna ska finnas minst två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan även, efter behov, utse andra befattningar.

Styrelsens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning. Valbar är medlem i medlemsförbunden vid myndigheten som nomineras inom tid som valberedningen bestämmer.

Styrelsen får adjungera medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot av styrelsen har yttranderätt men inte rösträtt.

8 §

Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren. AU är beslutsför då två ledamöter är närvarande. AU:s uppgifter är att handlägga löpande ärenden, förbereda styrelsens sammanträden samt handlägga de frågor som styrelsen hänskjuter till AU samt vara länken mellan styrelsen och de förtroendevalda.  

9 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter eller suppleant för ledamot är närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

10 §

Vid årsmöten och styrelsemöten ska protokoll föras. Dessa ska vara tillgängliga för medlemmarna.

Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kontaktförbundet.

11 §

Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse.

Valberedningen består av minst tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning. Valberedningen väljs på två år.

12 §

Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar fattas vid årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen.

Beslut ska biträdas av mer än hälften av närvarande delegater och ska för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.

Beslut om upplösning av Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet fastställs vid två efterföljande årsmöten, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Beslut ska biträdas av mer än hälften av närvarande delegater och ska för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.