Nyheter

Här publicerar vi nyheter.

Verksamhetsberättelse 2022 (till årsmötet den 28/2)

Årsmöte 2023


Välkommen till årsmöte för Saco-s på Malmö universitet den 28 februari kl. 16.30-18.00.
Årsmötet genomförs via Zoom, länk: https://mau-se.zoom.us/j/65896681352?pwd=SHJhajJLRUZMZERkdk96NXZvVUxQdz09

Dagordning. Verksamhetsberättelsen kommer att läggas in på hemsidan www.saco.se/mau

Motioner till årsmötet mejlas till mikael.matteson@mau.se senast den 21 februari.

Med vänliga hälsningar
Saco-s-styrelsen vid Malmö universitet

Welcome to the annual meeting for Saco-s at Malmö University on February 28 at 16.30-18.00.

The annual meeting is conducted via Zoom, link: https://mau-se.zoom.us/j/65896681352?pwd=SHJhajJLRUZMZERkdk96NXZvVUxQdz09

The agenda for the annual meeting(in Swedish). The annual report (in Swedish) will be available on the website www.saco.se/mau
There will be a presentation in English at the meeting.

Motions for the annual meeting are sent by e-mail to mikael.matteson@mau.se no later than February 21.

Sincerely
The Saco-s board at Malmö University

2022-02-22

Årsmöte för Saco-s vid Malmö universitet 16 mars 2022, för mer information se kalendern

 

2021-03-05

Välkommen att ta del av den lokala verksamhetsberättelsen för 2020.

2021-02-10

Till er som är medlemmar i Saco-S:

Angående RALS 2020

Vi har fått flera frågor om 2020 års lönerevision. Vi kommer återkomma med mer information om detta inom kort.  

Till er som är lärare: angående årsarbetstid 2020 och tjänsteplanering 2021

I dagarna kommer arbetsgivaren att be er signera utfall för 2020 i Retendo och ni kommer också att få information om tjänsteplaneringen inför 2021 senast den 15 februari. Det föreligger en hel del oklarheter kring detta. De problem som ofta uppkommer och som vi tolkar som att arbetstidsavtalet inte följs redovisas här nedan i ett antal punkter.

Den första punkten gäller årsarbetstiden. Enligt arbetstidsavtalet, så ska alla arbetsuppgifterna rymmas inom årsarbetstiden. Det innebär att arbetat tid för år 2020 inte får överstiga årsarbetstiden. Tyvärr gör den ofta det och arbetsgivaren har myntat begreppet överskjuten tid, ett begrepp som inte förekommer i avtalet. Arbetsgivaren säger då att du får arbeta färre timmar nästa år som en form av kompensationsledighet.

Detta är enligt oss inte korrekt, då all tid utöver årsarbetstid bara kan betraktas som övertid och ska kompenseras som sådan. Dessutom kommer medarbetaren som får färre timmar året efter att riskera att ligga sämre till i det årets lönesättande samtalet, då ju vederbörande inte kommer att kunna bidra till verksamheten i samma utsträckning som vid full årsarbetstid.

Observera dock att arbetsgivaren inom kalenderåret kan planera för till exempel fler timmar på våren och färre på hösten, så länge detta sker inom årsarbetstiden och respekterar det som lagen säger om möjlighet till dygnsvila och återhämtning.

Den andra punkten gäller vad arbetsgivaren kallar förskjuten kompetensutvecklingstid. Vi menar att det är fullt möjligt att planera för kompetensutvecklingstiden, där även forskning ingår för lektorer, inom ramen för treårsplanering, och beakta de procentuella gränser som anges i arbetstidsavtalet, så länge detta är skriftligt överenskommet med medarbetaren och innebär att årsarbetstiden inte överskrids.

Arbetsgivaren kan då om behov av mer undervisning eller forskning uppkommer, och det inte finns utrymme för kompetensutveckling inom kalenderåret, komma överens med medarbetaren om att flytta den till nästkommande år. En sådan överenskommelse ska dock vara skriftlig.  Arbetsgivaren kan alltså inte gå över årsarbetstid och sedan bara säga att kompetensutvecklingstiden är förskjuten. Kompetensutvecklingstiden är strategiskt viktig, både för medarbetaren och för verksamheten och måste värnas i planering och genomförande.  Den ska alltså inte användas som buffert som arbetsgivaren kan använda för att slippa betala för övertid.  Risken här är också att medarbetaren redan gjort hela eller delar av sin kompetensutvecklingstid för det aktuella året, och till och med kanske fått den värderad i lönesättande samtal och sedan plötsligt har en post i Retendo som förskjuten kompetensutvecklingstid, där det inte framgår om den redan är gjort och det handlar om någon otydlig form av kompensationsledighet eller om den anses ogjord.  

Den tredje punkten gäller otydligheten i den presentation av tjänsteplaneringen som ska göras för berörd arbetstagarorganisation.  Arbetsuppgifterna ska ju rymmas inom årsarbetstiden och planeringen av hur många timmar som ska användas för kompetensutveckling under den kommande perioden är inte tydligt. Vi har i samverkansanda nu bett om förtydliganden kring detta tjänstevägen under två år. Hittills har vi inte sett någon tydlig förbättring i arbetsgivarens material, och därför har vi nu för avsikt att gå igenom tjänsteplaneringen och påvisa otydligheterna och planering som strider mot arbetstidsavtalet i möte med arbetsgivaren.

Åtgärder måste till nu!

Situationen är nu ohållbar och vi har noterat att flera medarbetare har en stor mängd timmar utöver årsarbetstid i sin tjänsteplanering, eller ackumulerade timmar utöver årsarbetstid från tidigare år, som inte har ersatts i enlighet med avtal. Vi stöttar därför alla medlemmar som har frågetecken kring sin tjänsteplanering eller har övertid utöver årsarbetstid, och som även drabbats av frågetecken kring omfattning och planering av kompetensutvecklingstid, i att få detta utrett. Vi stöttar er givetvis också om det visar sig att ni har arbetat över årsarbetstid och att detta inte kompenserats från arbetsgivarens sida i enligt med gällande avtal.

Om du har svårigheter utifrån arbetsgivaren material att följa upp 2020 och tidigare och att förstå planeringen för 2021, så tag då kontakt med oss i facket, så hjälper vi dig att att få ordning på din tjänsteplanering och din övertidsersättning. Du kan mejla direkt till rebecka.johansson@mau.se.

Den lokala styrelsen för Saco-S genom Rebecka Johansson, ordförande

Publicerad: Tisdag 9 feb 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 9 feb 2021