Enkät till chefsmedlemmar ska bidra med kunskap och utvecklad verksamhet

Många medlemmar i Saco-S förbund är chefer. De är viktiga för verksamheterna de arbetar i och har en avgörande betydelse för medlemmarnas arbetsmiljö. Men det finns en risk att chefsmedlemmarna ser facket som motståndare vid exempelvis vid lönesättning, arbetstidsförhandling, omorganisering eller vid individärenden.

Publicerad: Onsdag 29 mar 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 29 mar 2023

Saco-S mål är att chefer ska vara kvar i förbunden och att stötta föreningarna i att arbeta med chefsmedlemmarna på ett sätt så att de känner sig företrädda av Saco-S.

För att kunna göra det behöver vi mer kunskap. Vi skickar därför i dagarna en enkät till alla chefsmedlemmar i Saco-S förbund. Enkäten syftar till att få veta mer om chefers arbetsvillkor och förutsättningar att genomföra uppdrag. Det ställs också frågor om vad chefsmedlemmarna behöver av Saco-S och förbunden och vilken relation de önskar ha med sin förening på arbetsplatsen.

Målgruppen är chefer. Underlaget har tagits fram med hjälp av Bestaklassificeringen och kontaktuppgifter har hämtats från förbundens register. Enkäten skickas ut från Sacos kansli, vars statistiker bistår Saco-S med bland annat lönestatistik.  Svaren kommer att anonymiseras.

Utifrån resultatet av enkäten tar Saco-S styrelse fram en chefspolicy för Saco-S och en handlingsplan för hur chefer ska rekryteras och vara kvar som medlemmar. Resultatet kan också ligga till grund för kommande yrkanden avseende chefers villkor i avtalsförhandlingar. 

Frågor om enkäten skickas till info@saco-s.se