Förhandling om nytt trygghetsavtal/omställningsavtal

Efter att Arbetsgivarverket i juni förra året sade upp trygghetsavtalet träffade parterna hösten 2013 en principöverenskommelse kring ett nytt avtal. Enligt denna är målet att ett nytt avtal vara klart senast den 15 maj 2014 och träda i kraft vid den tidpunkt parterna enas om. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att diskutera hur ett nytt avtal skulle kunna se ut. Gruppen har nu diskuterat igenom alla frågor som man identifierat som nödvändiga att hantera i ett nytt avtal och utifrån detta tagit fram ett utkast till nytt avtal som innehåller en struktur som parterna är överens om. Däremot återstår många svåra frågor kring innehållet i avtalet där parterna ännu inte nått samsyn. Dit hör villkoren för visstidsanställda vars anställning löper ut samt hur möjligheterna för äldre arbetstagare att avgå med pension i samband med uppsägning p.g.a. arbetsbrist ska se ut framöver. Utöver detta finns ytterligare en rad frågor som behöver klaras ut innan ett nytt avtal kan bli klart.

Publicerad: Fredag 25 apr 2014