Nu kan även äldre livräntor från det statliga pensionsavtalet PA/SPR-74 omprövas

Den 18 juni i år enades parterna på det statliga avtalsområdet om att personer som slutat sin anställning i staten före år 1992 och tjänat in till sin tjänstepension enligt det äldre avtalet PA/SPR-74 kan få en prövning i pensionsnämnden om en uppräkning av livräntan med prisbasbeloppet ska ske . Denna möjlighet har funnits sedan i januari 2016 för personer men en livränta enligt PA91 .

Publicerad: Onsdag 26 jun 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Bakgrunden är att en livränta enligt PA/SPR-74, liksom PA91, är fastställd i fast nominellt belopp fram till uttag av pensionen, dvs ingen uppräkning görs. Det gäller även personer som låg kvar i PA/SPR-74, t ex på grund av partiell sjukpension, vid övergången till PA91 och som därefter har avslutat sin anställning i staten före pensionsavgång. Det innebär att värdet av livräntan urholkas och därmed pensionen fram till det är dags att gå i pension. Det gäller dock inte personer som övergick till en ny anställning där tjänstetiden i tidigare statlig anställning fick tillgodoräknas i den nya anställningen (s k samordning).

 Det är viktigt att du som ombudsman/förtroendevald sprider denna information om möjlighet till omprövning av äldre statliga livräntor enligt PA/SPR-74 och PA91 till medlemmar som kan tänkas ha drabbats. Eftersom det är medlemmar som slutat sin anställning i staten arbetar de troligen idag i någon annan sektor på arbetsmarknaden.

 Det konkreta råd man ska ge till medlemmar som tror att de kan vara berörda är att de tar kontakt med kundtjänst på Statens tjänstepensionsverk (SPV) för att kontrollera saken och begära att få en omprövning i pensionsnämnden av sin PA/SPR-74 livränta eller PA91 livränta.

Bakgrund

När PA/SPR-74 utgjorde gällande pensionsavtal på det statliga området samordnades den intjänade tjänstetiden för den förmånsbestämda pensionen mellan de stora avtalsområdena. Det innebar att intjänad tjänstetid i tidigare anställningar fick tillgodoräknas när den förmånsbestämda pensionen skulle fastställas.  I takt med att nya delvis premiebestämda pensionsavtal slöts försvann samordningen och ersattes med en värdesäkring av livräntan genom uppräkning med prisbasbelopp. Inom staten avskaffades samordningen i o m att PA03 trädde i kraft. På kommunal sektor försvann samordningen 1998 samt inom ITP II år 2009.

[1] Förhandlingsprotokoll 2019-06-18, Livränta enligt PA/SPR-74

[2] Förhandlingsprotokoll 2015-11-11, Överenskommelse om pensionsavtal för arbetstagare inom statliga avtalsområdet 2016.