Partsgemensam information kring överenskommelsen den 28 juni 2015 om ett nytt pensionsavtal

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade i juni i år en överenskommelse om ett nytt avtal om premiebestämd pension. Här följer ytterligare information kring överenskommelsen.

Publicerad: Tisdag 29 sep 2015

Bakgrund 

Parterna på det statliga avtalsområdet tecknade i oktober 2013 en principöverenskommelse med en målsättning att komma överens om ett premiebestämt pensionsavtal. Sedan dess har parterna gemensamt tagit fram underlag som legat till grund för de förhandlingar som förts.

Förhandlingarna resulterade i att Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko den 28 juni 2015 träffade en överenskommelse om ett avtal om premiebestämd pension. Grunden för det nya avtalet är långsiktigt hållbara och bra pensioner som stödjer de statliga arbetsgivarnas kompetensförsörjning och ett längre arbetsliv.

 OFR/S,P,O valde att lämna förhandlingarna den 25 juni och de är därmed inte part i avtalet.

Ikraftträdande. Vem omfattas? 

 • Avtalet träder i kraft 2016-01-01 och de nya bestämmelserna gäller i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare. För arbetstagare födda 1987 eller tidigare gäller fortfarande motsvarande pensionsbestämmelser som i tidigare avtal PA 03. 
 • Avtalet ger möjlighet för en arbetstagare född 1987 eller tidigare att, under vissa förutsättningar, träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att omfattas av de nya bestämmelserna. 
 • Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko är överens om att sammanföra de nya reglerna med nuvarande regler i PA 03 för äldre arbetstagare i ett nytt avtal från årsskiftet.

Premier och pensionsgrundande lön 

 • De nya pensionsbestämmelserna innehåller förbättrat ålderspensionsintjänande, från första anställningsdagen fram till LAS-åldern, det vill säga för närvarande 67 år. 
 • Premierna för arbetstagare födda 1988 eller senare uppgår till 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver. Av premien på 4,5 procent får arbetstagaren välja försäkringsgivare för 2,5 procent respektive 20 procent av premien på 30 procent. De resterande 2 procenten respektive 10 procenten placeras hos försäkringsgivare utsedd av parterna. 
 • Pensionsavtalet innehåller bestämmelser som gör det möjligt att göra extra premieavsättning. En sådan avsättning kan ske genom kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen eller genom enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den extra avsättningen placeras hos den försäkringsgivare som arbetstagaren valt.  
 • För pensionsintjänandet vid sjukdom och föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen bortses från de löneavdrag som följer av sjukfrånvaron eller föräldraledigheten, när premien beräknas. 
 • Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om förmånsbestämd sjukpension och efterlevandepension.

Ett flexibelt system 

 • ÅP flex ger arbetstagaren möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag. ÅP flex kan användas för att kompensera för minskad arbetstid i slutet av arbetslivet eller som högre ålderpension. 
 • Till detta avsätts en premie på hela den utbetalda lönen på 1,5 procent som kommer alla arbetstagare till godo.  
 • Arbetstagare som vill utnyttja ÅP flex i slutet av arbetslivet ansöker om minskad arbetstid (ledighet) hos sin arbetsgivare i enlighet med Villkorsavtalen. Till grund för arbetsgivarens beslut om ledighet ligger en avvägning mellan arbetstagarens önskemål och verksamhetens behov. Parternas syfte med ÅP flex är att möjliggöra ett längre arbetsliv. 
 • Delpensionsavtalet gäller fortfarande för arbetstagare som omfattas av motsvarande pensionsbestämmelser som i tidigare avtal PA 03. Delpensionsavtalet innebär för de som beviljas delpension en förmån i slutet av arbetslivet. 
 • Överenskommelsen innehåller möjlighet att flytta kapital. 
 • Enligt de nya bestämmelserna betalas pension ut först när arbetstagaren ansöker om utbetalning. Utbetalningen sker livsvarigt om inget annat överenskommits mellan arbetstagaren och försäkringsgivaren. 

Parternas arbete fortsätter i hög takt för att få avtalet och administrativa funktioner på plats i tid för ikraftträdandet den 1 januari 2016. När det arbetet är avslutat avser parterna att återkomma med en fullständig information om avtalet.