Saco-S träffar civilministern

Den 7 november träffade Saco-S civilminister Erik Slottner som bland annat ansvarar för den statliga arbetsgivarpolitiken. Mötet var konstruktivt och Saco-S framförde tre principiellt viktiga problem inom sektorn och överlämnade följande skrivelse.

Publicerad: Onsdag 8 nov 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 8 nov 2023

Till civilminister Erik Slottner

Saco-S medlemmar är kunniga och engagerade akademiker som påverkar sitt arbetsliv och aktivt bidrar till resultat och utveckling av verksamheten. Akademiker i staten är generalister, specialister eller chefer. Saco-S politik baseras på denna grundsyn, liksom avtalen genom vilka Saco-S uppnår sina politiska mål.

Saco-S arbetar för att åstadkomma en långsiktigt hållbar verksamhet inom statlig sektor. Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling. Vi eftersträvar avtal som förändras utifrån ändrade förutsättningar och behov och vi eftersträvar avtal som stödjer ett föränderligt arbetsliv.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom staten har redan under lång tid varit ett bekymmer, inte minst vad gäller exempelvis IT men även många andra professioner som vi organiserar. Våra medlemmar inom staten är stolta och ansvarsfulla. De ser sina jobb som meningsfulla och vill bidra till samhällsnyttan. Däremot är de inte lojala sektorn och särskilt unga som är intresserade av att arbeta inom sektorn kan också tänka sig att arbeta i andra sektorer.

Regeringen vill enligt egen utsago genomföra ett paradigmskifte inom migration och rättsväsende och samtidigt kraftigt förstärka försvaret och säkerställa en fungerande tillgång till elkraft och överföring av denna. Statsministern har även flaggat för behov av att reformer genomförs i ett snabbare tempo än tidigare. Dessa förändringar är helt beroende av att det finns kompetensförsörjning i form av akademiker i staten, både under lagstiftningsprocess och implementering och genomförande.

Det finns redan särregler som innebär negativa effekter för statligt anställda och nu tar regeringen flera initiativ som minskar attraktiviteten ytterligare för sektorn. Några exempel på redan förekommande problem för statligt anställda:

 • Lagen om offentlig anställning innebär strikta regler kring förtjänst och skicklighet
 • Säkerhetsklassningen av allt fler befattningar
 • Ökande förekomst av hot och våld i offentlig sektor
 • AD-dom innebär att arbetsplatsen kan flyttas och innebär en nationell arbetsskyldighet för den enskilda

Nya initiativ riskerar att göra det mindre attraktivt att arbeta i staten.

 • Utökat tjänsteansvar
 • Förslag till övergångsrestriktioner inom offentlig sektor

Sammanslagning av myndigheter

Uppdrag om sammanslagning av myndigheter och budgetförändringar behöver hänga ihop. Det kan vara motiverat med organisationsförändringar inom statlig förvaltning, men förändringar behöver ske med god framförhållning och långsiktighet. Utan dessa hänsyn riskerar sådana förändringar också försämra arbetsmiljön för akademiker inom staten. Därmed ökar risken att kompetens blir svårare att rekrytera, alternativt att de lämnar sektorn om andra mer attraktiva alternativ finns.

Systemet för pris- och löneomräkning är väletablerat inom sektorn men börjar nu alltmer ifrågasättas. Att som för 2024 lägga på ett ytterligare 1 % sparkrav urholkar myndigheternas förutsägbarhet vad gäller överblickbarhet och den långsiktiga finansiering av verksamheten.

 • Snabb generell budgetneddragning på statliga myndigheter, är PLO-systemet ifrågasatt från finansen/regeringen?
 • Ställningstaganden kring behovet sammanslagning av mindre myndigheter

Den svenska modellen

Den svenska modellen behöver värnas även inom statlig sektor. ”Parterna”  som ska lösa frågor på arbetsmarknaden utgörs inte bara av privat sektor. Målet måste vara att förändringar inom arbetsmarknaden även ska vara anpassade till statlig sektors särskilda behov. Privat sektors lösningar passar inte alla sektorer. Vid överenskommelser om förändringar på arbetsmarknaden där regeringen ingår måste parterna inom det statliga avtalsområdet involveras direkt. Att det är centrala parter som kommer överens om villkor måste vara stadfäst även på statlig sektor och de parter som har till uppgift att teckna avtal som underlättar statlig sektors funktionalitet måste respekteras.  

Saco-S vill därför göra tre medskick:

 1. Kompetensförsörjningen inom staten är avgörande för löpande statlig verksamhet och genomförande av reformer av hög kvalitet. I en tid när kompetensförsörjningen i statlig sektor är en stor utmaning är ovan nämnda initiativ fel väg att gå.

 2. De neddragningar och sammanslagningar som planeras i den aviserade översynen av mindre myndigheter behöver göras med god framförhållning och långsiktigt perspektiv. Saco-S bidrar gärna med sina perspektiv till utredaren för att se till att de sammanslagningarna genomförs på ett sätt som både gynnar verksamheten och innebär att man kan behålla värdefull kompetens inom den statliga sektorn.

 3. Vid förändringar som berör hela arbetsmarknaden måste parterna på det statliga avtalsområdet respekteras på samma sätt som parterna inom den privata sektorn. Det är av vikt för hela samhället att den statliga sektorn fungerar väl med den flexibilitet som ändamålsenliga kollektivavtal ger. Saco-S förbunden har partsställning på privat sektor och ser hur olika vi blir sedda, lyssnade på, och bemötta om vi representerar privat eller statlig sektor.