Utredning om påverkan på lagen om anställningsskydd

I avtalsrörelsen 2020 kom centrala parter inom det statliga avtalsområdet överens om att utreda konsekvenserna av överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK utifrån deras krav på förändrad trygghet, omställning och anställningsskydd. Detta utifrån författningsändringar och försäkringsbehov som i sin tur kan påverka de statliga kollektivavtalen utifrån nuvarande konstruktion.

Publicerad: Torsdag 25 feb 2021

Som ett första led i att analysera överenskommelsen och förbereda sig på en förändrad lagstiftning inom det statliga avtalsområdet har två partsammansatta arbetsgrupper tillsatts för att titta specifikt på konsekvenser inom anställningsskydd och omställning. I huvudsak ska arbetsgrupperna kartlägga föreslagna författningsändringar, konsekvenser för kollektivavtalsbestämmelser, förändringar inom kollektivavtal och vilka institutioner och försäkringslösningar som kan påverkas. Arbetsgrupperna har inget förhandlingsmandat utan ska lämna en rapport till de centrala förhandlingsledningarna senast den 24 mars.

Bakgrunden är Januariavtalet. Med anledning av den LAS-utredning som följde kom Svenskt Näringsliv och PTK i höstas överens om ett nytt huvudavtal rörande trygghet, omställning och anställningsskydd. Avtalet bygger på en balans mellan parterna och innehåller konkreta förslag som kan kräva förändringar i olika lagstiftningar. Förslagen till förändringar i överenskommelsen har hamnat på politikernas bord och där kräver Svenskt Näringsliv och PTK att de framförhandlade förslagen ska antas innan den kollektivavtalade överenskommelsen kan börja gälla. Regeringen har därför tillsatt en utredning som under våren arbetar med tre områden: anställningsskydd och a-kassa, en offentlig omställningsorganisation och ett offentligt förändrat studiestöd. Går lagförändringarna igenom ska de börja gälla från halvårsskiftet 2022.

I nuläget är det svårt att uttala sig om vad som blir nästa steg men skulle förslagen i överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK gå igenom utesluter inte Saco-S att förhandlingar kan krävas om exempelvis anställningsskyddet i LAS försämras så kan vissa statliga kollektivavtal behöva förstärkas för att säkerställa balansen mellan parterna inom avtalsområdet.