Löner

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Saco-S och Arbetsgivarverket slöt Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T 2010-T) den 25 oktober 2010. 

Avtalet gäller tills vidare och ger goda förutsättningar för en långsiktig och stabil lokal lönebildning. Det ger också stor frihet för de lokala parterna att komma överens om nya löner utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. 

Avtalet är sifferlöst, d.v.s. det innehåller inte några garantier för löneökningar. Lönerevision genomförs genom lönesättande samtal där chef och medarbetare överenskommer om ny lön om inte de lokala parterna har enas om annat. 

Den gemensam kommentar till RALS 2010-T är framtagen av de centrala parterna Arbetsgivarverket och Saco-S och riktar sig i första hand till lokal parter. Syftet med kommentaren är att utveckla hur centrala parter ser på tillämpningen av ett avtal som skapar mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med lön och anställningsvillkor. 

Tillsvidareavtalet ställer krav på oss, såväl lokalt och centralt, att utveckla arbetsformer och hantering av frågor och arbetsprocesser som är relaterade till lönebildningen. Som en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla lönebildningen genomför parterna en gemensam utvärdering av avtalet vartannat år.

Länkar