Löner

Här hittar du Saco-S avtal om löner.

Publicerad: Onsdag 27 feb 2019

Senast uppdaterad: Fredag 30 jun 2023

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat ett ramavtal om lön för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Avtalet kallas RALS-T.

Avtalet är tänkt att skapa stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med lön och anställningsvillkor. Det ger också stor frihet för de lokala parterna att komma överens om nya löner utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Lokala parter är den lokala Saco-S-föreningen och arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen. 

Avtalet har ingen centralt angiven siffra, vilket innebär att det inte innehåller några garantier för löneökningar. Men lönerna kan givetvis ändå höjas vid en lönerevision, som genomförs genom lönesättande samtal där chefen och medarbetaren kommer överens om en ny lön.

Avtalet utvärderas löpande

Tillsvidareavtalet ställer krav på oss att utveckla arbetsformer och hantera frågor som är relaterade till lönebildningen. Det gäller både centralt och lokalt. Som en del i arbetet med att utveckla lönebildningen gör de lokala och centrala parterna en gemensam utvärdering av avtalet vartannat år.

Länkar

Avtal

  • Ramavtal om löner inkl. tilläggsdokument: RALS 2010-T
  • Statistikavtal - Överenskommelse mellan Arbetsgivarverket och Saco-S om samarbete i statistikfrågor (2022-09-16).

Utvärderingar av avtalet

Stödmaterial

Film