Verksamhetsplan 2022

Inledningen av 2022 präglas precis som större delen av 2020 och 2021 av corona-pandemin, vilket givetvis påverkar Saco-S verksamhet central och lokalt. Situationen är i dagsläget förändrad och pandemins påverkan på Saco-S verksamhet är inte längre lika stor. Dock kvarstår ett förändrat arbetssätt med mer distansarbete, mer digitalt arbetssätt och digitala möten som ett självklart alternativ.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 dec 2022

Saco-S verksamhet under 2022 kommer för övrigt att domineras av den överenskommelse vi träffade med Arbetsgivarverket den 30 november 2020. Den innehåller flera stora partsgemensamma arbeten som kommer att kräva resurser i form av tid och kompetens.

De regelbundna träffarna, varannan vecka, med Arbetsgivarverket fortsätter och utökas för vissa frågor för att Förhandlingsledningen ska kunna genomföra överenskommelsen. Förhandlingsledningen ger, när så erfordras, arbetsgrupper i uppdrag att bereda frågor. Mötena är ett viktigt forum även när nya frågeställningar uppstår och parterna snabbt behöver komma fram till en lösning. Lösningen av en statlig trygghetsöverenskommelse hanteras inom ramen för detta upparbetade samarbete.

Saco-S interna utvecklingsarbete fortsätter under året. Det är angeläget att ytterligare synliggöra Saco-S och att nya medlemmar kontinuerligt rekryteras så att Saco-S växer. Särskilt angeläget är behålla och rekrytera chefsmedlemmar.

Ladda ner Verksamhetsplanen för 2022