Nytt från CSG 130815

Senaste nytt från CSG 130815.

Publicerad: Fredag 13 sep 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

Under punkten "Allmän information från stadsdirektören" inleddes höstens första CSG av stadsdirektör Bengt Delang som gav en kort beskrivning hur staden hanterar händelserna m.a.a. skottlossning på flera håll i staden under sommaren. Arbetet med bolagsöversynen är intensivt just nu och rekrytering av bolagsdirektör har påbörjats. Jubileumsfirandet och folkomröstningsförfarande i fråga om vägavgifter är andra frågor som är aktuella. Organisationsförändringar, bl.a. med anledning av de annonserade överföringarna av diverse verksamheter från stadsledningskontoret till andra huvudmän, är också i full gång. En glädjande nyhet är att staden nu resursförstärkts på arbetsmiljöområdet genom Katrin Skagert, nyrekryterad medarbetare på Stadsledningskontoret, Arbetsrätt och förhandling. Katrin kommer att påbörja sin tjänst i början av oktober och är f.n. anställd som utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin.

Under punkten "Samverkan före beslut" fanns två frågor, dels a, "Tryggare mänskligare Göteborg", som enligt TU till KS föreslår " att avveckla enheten Tryggare mänskligare Göteborg som helhet i sin nuvarande form". Förslaget är att istället att överföra de uppdrag som åvilat Tryggare och Mänskligare Göteborg till social resursnämnd, bl.a. uppdrag som kan definieras som brottsförebyggande arbete samt uppdrag i frågor som rör brottsförebyggande arbete, samordna staden och representera den i nätverk och sammanhang på nationell nivå och EU-nivå/internationell nivå. Den del av uppdraget som utifrån ett långsiktigt, strategiskt perspektiv, som syftar till att på en strukturell och generell nivå främja medborgarnas trygghet och tillit till varandra föreslås överföras till Kulturnämnden. Detta som en del i Kulturnämndens uppdrag att utveckla en kulturstrategi för hela staden. I fråga om samverkansformer uppstod oklarheter, vilket exemplet Tryggare mänskligare Göteborg tydliggjorde. Efter ajournering förklarade sig de fackliga organisationerna oeniga och framhöll att samverkan borde skett i FSG på Stadsledningskontoret parallellt med att frågan samverkades i CSG före beslut. Kommunstyrelsen är också nämnd för stadsledningskontoret och frågan skulle enligt den ordningen först behandlats på FSG. Stadens förhandlingschef Johanna Lundqvist inkallades för klargörande. Fortsatt diskussion för att redan ut samverkansformer avhandlas i Avtalsrådet.

Under punkten b, "Center för skolutvecklings organisatoriska hemvist" föreslogs överföra Center för skolutveckling från Stadsledningskontoret till Utbildningsnämnden. Saco, Vision och Vårdförbundet förklarade oss oeniga och har tillsänt arbetsgivaren en protokollsbilaga som klargör oenigheten. Samma skrivelse (se nedan) har tillsänts Kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis kan årets första CSG betraktas som en kort men pigg start på höstens fackliga arbete.

Eva Stockfelt ordförande

Skrivelse till KS

Saco, Göteborgs stad, Vision och Vårdförbundet förklarar sig härmed oeniga om förslaget att föra över Skolutvecklingsenheten från Stadsledningskontoret till Utbildningsnämnden. En stads attraktionskraft är inte bara beroende av fungerande infrastruktur, goda kommunikationer, jubileumsfirande och andra events som Göteborgs stad är duktiga på att både arrangera och utveckla. Både för näringsliv och för nuvarande och kommande medborgare är väl fungerande barnomsorg, skola, äldreomsorg och social omsorg avgörande för att helhetssynen på "varumärket Göteborgs stad" ska kunna återta en tätposition bland Sveriges kommuner. (Se debattartikel i GP 130729 om bland annat Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuner: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1863815-negativ-tillvaxttrend-kan-vandas De senaste årens snabbt sjunkande kvalitet i Göteborgs förskolor, skolor och äldreomsorg gör att frågor ställs från allt fler håll om hur staden tar sitt ansvar för dessa kärnverksamheter. Att i detta läge föreslå att kommunstyrelsen, som enligt kommunallagen har ett kvalitetsansvar för stadens verksamheter, frånhänder sig möjligheten att styra och leda ett strategiskt utvecklingsarbete både för förskola och skola och på sikt även för äldreomsorg framstår som obegripligt. Det finns en uppenbar risk att både Center för skolutveckling och Senior Göteborg marginaliseras och äts upp av de operativa frågorna som dominerar i förvaltningar som driver verksamhet. Kommunstyrelse och fullmäktige har i skolfrågor (utvecklingsfonden och budgetsatsningar) och även i äldreomsorgen visat på att man vill behålla initiativ och möjlighet att agera för att öka kvaliteten i dessa kärnverksamheter. Samtidigt tappar Göteborgs stad position i olika rankningslistor och kvalitetsrankningar. Att i detta läge besluta att stadens beslutande organ ska frånhända sig möjligheten att direkt kunna påverka utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet framstår som både vanskligt och oansvarigt. Vi föreslår därför att KS beslutar att återremittera förslaget om utlokalisering av Center för skolutveckling till kommundirektören och samtidigt tar initiativ till framtagande av en långsiktig utvecklingsstrategi för stadens skolor och äldreomsorg. I detta arbete är vi beredda att ta ett ansvar genom den kompetens som våra olika förbund har i dessa verksamhetsfrågor.

Vänligen, Eva Stockfelt, Saco, Marcus Gustavsson, Vision, Brith Holm, Vårdförbundet