Nytt från CSG

Senaste nytt från CSG 130502.

Publicerad: Onsdag 19 jun 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

CSG leddes denna gång av personaldirektören Lisskulla Lindström. Uppföljningsrapport 1 presenterades inledningsvis av Helene Torstensson som beskrev det s.k. årshjulet. Ekonomidirektör Eva Hessman gav en översiktlig presentation av konjunkturläget för 2013-2014, som beskrevs som fortsatt svagt med prognos om förbättring 2015. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hoppas på besked i maj månad angående återbetalning av AFA-pengar 2013 och för Göteborgs del beräknas det tillföra ca 500 mkr. Dessa siffror finns inte med i uppföljningsrapporten.

Under avsnittet personal framgick att arbetet med översynen av chefers förutsättningar (CHEIFOS) främst inom SDN är prioriterat. Saco har, bl.a. i skrivelsen "Angeläget om arbetsmiljö" samt i "Synpunkter på beslutet att inte genomföra medarbetarenkät under 2013", påtalat att chefers behov av kompetens, befogenheter och resurser, vilket även innefattar tid, eftersom det är några viktiga förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap.

På ekonomiområdet beskrevs sammanfattningsvis en lägre prognostiserad kostnadsökning för 2013. Inga bolag ligger på "toppen" av risklistan, som nummer två i ordningen återfinns Renova AB, Göteborgs spårvägar, Grefab och Göteborg Energi. Saco tagit initiativ till en skrivelse, som de övriga fackliga organisationerna också ställt sig bakom, till CSG m.a.a. den för året inställda medarbetarenkäten. Lisskulla Lindström föredrog kommande process och åtgärder som kommer att vidtas. CSG gavs (återigen) en beskrivning om bakomvarande faktorer som lett fram till beslutet. Dessa var i huvudsak leveransproblem som försenat resultaten och en rad andra händelser i arbetet med underlagsleverans. Personaldirektören träffar förvaltnings- och bolagschefer den 12 maj och kommer då att ta med vår skrivelse som ett av underlagen för diskussion.

Anette Dahlberg föredrog arbetet med "Serviceprocessen"och efterfrågade fackliga representanter till en referensgrupp för det arbetet. Uppdraget innefattar bl.a. att ta fram genomförandeplan och budget.

Bengt Vänerlöf presenterade tjänsteutlåtandet inför KS och KF angående överföring av verksamheter från SLK till andra nämnder. Aktuellt för närvarande är Pensionsenheten som planeras att överföras till Intraservice. De fackliga organisationerna begärde att få återkomma med synpunkter inför beslut.

Annika Andersson föredrog punkten angående inrättande av utbildningsutskott i SDN. Inga kommentarer till informationen gavs. Ett missnöje med inrättandet var dock tydligt från lärarorganisationerna.

Det meddelades också ett välkommet beslut att nämnden för Konsument och Medborgarservice nu beslutat att tillsätta Rigmor von Zweigbergk som under lång tid varit tf på det uppdraget.