Nytt från CSG 131107 samt 131205

Rapport från CSG 131107 samt 131205

Publicerad: Måndag 9 dec 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

 

Rapport från CSG 131107 och 131205

Från CSG 131107

Detta CSG bestod i huvudsak av arbetsmiljöfrågor. Före det ordinarie mötet hade CSG temadag Arbetsmiljö. En nulägesbeskrivning och inramning av aktuella arbetsmiljöfrågor i Göteborgs Stad inledde temadagen och följdes av gemensamt kreativt arbete kring CSG:s roll för att systematiskt stödja/följa arbetsmiljöarbetet i Göteborgs stad, vilka behov av riktade insatser som finns samt hur CSG skall samla, följa upp, utvärdera och arbeta vidare framåt. Underlag från diskussionerna finns att ta del av via undertecknad eller i Notesdatabasen "Arbetsgivarfrågor, fliken Central Samverkansgrupp.

Personalstrategiska frågor som kvarstår under kommunstyrelsen samt vilka utförande enheter som föreslås överföras". TCO-förbunden och Saco förklarade sig oeniga med arbetsgivaren och inlämnade protokollsbilaga i vilken oenigheten förklarades. Stig Santa föredrog punkten "Åtgärder för att underlätta behörighetskomplettering, krav på lärarlegitimation". Det finns ett nytt behörighetskrav från och med 2015 och det förs en diskussion kring hur kompetensen ska säkras framöver. Man tittar bland annat på olika lärargrupperingar och de incitament som de kan ha för att vidareutbilda sig. Lisskulla Lindström informerar om att avsteg kommer att göras från stadens riktlinjer vid rekrytering av förvaltnings och bolagschefer. Avsteg kommer att göras vid rekryteringen av VD till det nya moderbolaget (idag GKF) så att anställningen tidsbegränsas till fyra år.

Från CSG 2013-12-05

Lisskulla Lindström, HR-direktör, ledde dagens CSG. Därav bordlades den fråga Vision anmält som diskussionspunkt, m.a.a överföring av verksamhet från HR-strategiska avdelningen till Intraservice. TCO och Saco har sedan tidigare förklarat sig oenig med arbetsgivaren i fråga om överföring av de viktiga strategiska övergripande personalfrågorna. Frågan om hur och var KS-uppdrag skall partssamverkas har ännu inte getts besked från arbetsgivaren.

Arbetsgivarens information om "Uppföljningsrapport 3" och delårsbokslut Personal/Kompetensförsörjning, det senare samverkades inför beslut.

Under punkten Organisations och IT-utveckling föredrogs bl.a. sammanställningen av remissrundan inför ny nämnd för Arbetsmarknad- och Vuxenutbildning. Efter remissrundan, vilken i huvudsak gett positiva gensvar, beräknas ytterligare frågor beredas inför ett förmodat beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i juni 2014.

CSG gavs en längre rapport från Sebastian Marx, Göteborgs stads "man i Bryssel", vilket numer också existerar som kontor med utökad bemanning. Det var en intressant och informationsrik rapport om hur de Göteborgska representanterna samarbetar med andra aktörer och därmed utgöra ett nav för Göteborgs stads verksamma med behov av kontakter och nätverk inom EU. En redogörelse lämnades kring vilka studiebesök staden och dess övriga aktörer nyttjar EU-kontorets resurser är, bl.a. Social resursförvaltning, Göteborgs Hamn och många fler förvaltningar och bolag. Sebastian Marx välkomnade de fackliga organisationerna att föreslå tema och frågor för att vid kommande CSG-rapport från Bryssel också informera om fackliga frågor i EU.


Eva Stockfelt/ordförande Sacorådet