Nytt från CSG 131219

Nytt från CSG 131219

Publicerad: Tisdag 7 jan 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 30 okt 2014

Under punkten "Uppföljningsrapporter" inleddes CSG med en genomgång av måluppfyllelsen för staden. Det ekonomiska utfallet förväntas bli knappt en miljard kronor. Måluppfyllelsen inom skolan var allt annat en ljus och där Saco menade att de uppställda målen i grundskolan är alltför låga. Målbilden ligger på att klara alla ämnen med godkänt (betyget E). Enligt Sacos uppfattning kan den som har E i samtliga ämnen få stora svårigheter med att klara de krav som gymnasieskolan ställer upp.

Under punkten "Allmän information från stadsdirektören" tog Bengt Delang upp frågan fortsättning för referensgruppen för bolagsöversynen. Under 2014 kommer vart och ett av de 7 kluster som KF tagit beslut om tas upp i varsitt Tu med förslag till förändringar inom respektive kluster. Det kan vara fråga om att organisera om, lägga ner, sälja eller slå ihop bolag. Dessa frågor kommer att hanteras i central samverkan innan de går till KS. De 7 TU:na kommer att komma fortlöpande under 2014 och kan komma att bli relativt omfattande. Bengt Delangs uppfattning var att det kan finnas stora fördelar med att den tidigare referensgruppen återigen väcks till liv. Till nästa CSG den 9 januari bör de fackliga organisationerna leverera sin uppfattning i frågan.

En fråga är hur bemanningen ska ske. Det kan vara lämpligt att komplettera med lokalfackliga för respektive kluster när de blir aktuella.

Bengt Delang noterade – inte helt överraskande – att de frågor som för närvarande står i fokus för staden är skolan och äldreomsorgen. Vidare har de stora infrastrukturprojekten >(Västsvenska paketet) stor betydelse för staden.

Visions hade anmält en fråga angående samverkan när det gäller TU:t om personalstrategiska funktioner som ska kvarstå under KS. Både Vision och Saco har tidigare skriftligen skrivit sig oeniga i denna fråga, dels i sakfrågan och dels i frågan om bristfällig samverkan. Nu var det den senare frågan som diskuterades. Enligt Bengt Delang var det enbart av misstag/tidsbrist som samverkan inte skötts på det sätt som samverkansavtalet föreskriver. Saco instämde i Visions kritik. Allt som oftast saknas riskbedömningar. Det har också påståtts från arbetsgivarsidan att berörd personal varit positiva till förändringarna, vilklket enligt Vision inte är korrekt. Det återstår att se om Bengt Delangs förklaringar håller framöver.

Frågan om ny organisation för SLK var uppe som information. Frågan hanteras för närvarande på FSG på SLK. Den nya organisationen ska bli en ordinär linjeorganisation. Detta ska enligt Bengt Delang leda till effektivare ledning och styrning , vikket i sin tur ska leda till bättre leveranser. Ett antal Workshops är inplanerade på SLK och den nya organisationen är tänkt att sjösättas den 1 februari. FSG på SLK kommer att bilda en bemanningsgrupp. Det kan konstateras att det varit fråga om att många frågor flyttas till andra förvaltningar – främst Intraservice – och att antalet medarbetare på SLK kan komma att minska från ca 400 till 260 under förutsättning att HR-utveckling flyttas till Intraservice enligt lagt förslag.

Det rapporterades om Senior Göteborgs arbete och där frågan om framtida rekrytering av personal sågs som en avgörande fråga. Om staden kan leva upp till sina tankar om employer branding återstår att se.

Under punkten " Strukturer och arbetssätt inom socialtjänsten" togs kommissionens rapport upp. Ulrika Andersson SSR har varit med i detta arbete. En viktig fråga som kunna utkristalliseras är att nyanställda behöver en förstärkt introduktion och kompetensutveckling. Andra frågor är förstärkt administrativt stöd för chaer och medarbetare, rimlig arbetsbelastning, för både chefer och medarbetare och det krävs även att lönebildningen ses över för att skapa en stabilare bemanning.

Gunnar Sasse Ersättare i CSG för Saco Göteborgs stad