Rapport från CSG 140109

Rapport från CSG:s möte den 9 januari 2014.

Publicerad: Tisdag 21 jan 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 30 okt 2014

Lisskulla Lindström hälsade välkommen i Bengt Delangs frånvaro.

Personec och sjukskrivning

Om man är sjukfrånvarande från arbetet så ska man i mitten av varje månad ta ställningen till om man ska vara fortsatt sjukskriven resten av månaden eller inte. Detta för att i första hand undvika löneskulder. Det finns dock en möjlighet att få en extra utbetalning av lön om man arbetat trots att man i Personec markerat att man ska vara fortsatt frånvarande. Detta ska närmsta chef vara behjälplig med.

Antal resor med Ryanair

Arbetsgivaren ska på kommande möte redovisa hur många flygresor som stadens anställda gör med Ryanair.

Medarbetarenkäten

I den kommande enkäten kommer alternativet "annat" att finnas för att markera kön.

Nytt index -kommunikationsindex– kommer att finnas i den nya enkäten. Indexet ska ge ett mätetal för målet om att öka chefernas kommunikativa förmåga.

Medarbetarenkätens resultat kommer att presenteras övergripande på stadens hemsida. En förvaltning kan endast se sina egna resultat. Idag finns alla resultat på enkater.goteborg.se. Detta kommer inte att vara möjligt från och med 2014.

Utveckla Göteborgsmodellen

En arbetsgrupp har arbetat med att utveckla den så kallade Göteborgsmodellen. Behov ska styra det antalet timmar som beviljas utifrån Socialstyrelsens modell ÄBIC (Äldres Behov I Centrum). Kan även tillämpas för att bedöma behov hos människor med funktionsnedsättning.

Välfärdsteknologi öppnar för ökad livskvalitet och även bättre arbetsmiljö. Riktlinjer håller på att utarbetas.

Sammantaget innebär arbetsgruppen förslag förändrade arbetssätt för både handläggare och utförare.

Förslaget ska samverkas den 30 januari inför beslut i KS 19 februari.

Förslag till inriktning för Intraservice

Bengt Värnelöf informerade om remissvaren på det förslag som tagits fram på ett utvecklat tjänste och serviceutbud. Ett nytt reglemente för Intraservice ska tas fram och kommer att tillsammans med remissvaren tillföras TU som ska behandlas i KS

i februari. Tjänsteutlåtandet kommer inte att samverkas eftersom det är ett politiskt inriktningsdokument.

Arbetsgrupp skola

Ett SSG bildas för att hantera kommungemensamma frågor i samband med fördelning och rekrytering av karriärtjänster för lärare våren 2014.

Bolagsutredningen

Hans Ohlsson informerade om arbetet med bolagsutredningen och då framförallt tidsplan för kommande tjänsteutlåtande till KS/KF.

Information och diskussion framgent görs i den befintliga referensgruppen för att sedan samverkas i CSG. I referensgruppen ska berörda fackliga organisationen kunna medverka beroende på bolag i klustret. Namn i arbetsgruppen från Saco meddelas till Hans direkt.

Göteborg rustar för framtiden

Gunnar Sasse informerade om Sacos satsning på en workshop för att få fler ungdomar att välja högre utbildning.

Anders Andersson
Ersättare i CSG för Saco Göteborgs stad