Göteborg - Den sjuka staden?

Under veckan har Göteborgs Posten gjort en artikelserie som behandlar de ökande sjukskrivningstalen i Göteborgs Stad. I Sacorådet har vi några tankar om vad som behövs göras för att förbättra situationen för de som är unga och nyutexaminerade men som fort hamnar i sjukskrivning.

Publicerad: Onsdag 11 maj 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 11 maj 2016

GP har i några artiklar belyst de ökande sjukskrivningstalen i Göteborgs stads verksamheter och vad man kan göra åt situationen. Vad kan man kräva av de som är ytterst ansvariga dvs. våra folkvalda politiker?

Sacorådet får nästa dagligen berättelser från olika förbunds medlemmar som beskriver en arbetssituation likt den som Josefine Lindegren (se GP 160510) beskriver.  För lite resurser för att kunna utföra det uppdrag man har anställts för och ett ledarskap som brustit. Resursbrist handlar inte bara om antal händer utan är lika ofta om bristande introduktion, icke fungerande teknikstöd eller att man saknar den kompetens som krävs för uppgiften. Några exempel från verkliga livet:

Ung, nyanställd studie- och yrkesvägledare, som på sitt första jobb möts av en helt orimlig arbetssituation där personen förväntas möta upp till 1200 elever på ena halvan av sin tjänst och där arbetsledning saknats då cheferna byts ut regelbundet.

Ung, nyanställd lärare, som på sitt första jobb förväntas hantera en social problematik i klassrummet för vilken personen saknar kompetens och utbildning och där organisationen saknar resurser för att ge enskilda elever det stöd som behövs för att skapa en rimlig situation i klassrummet. Rektor har vare sig mandat eller resurser för att kunna utföra sin arbetsmiljöuppgift.

Ung, nyanställd ingenjör, som hamnar i en arbetsgrupp där konflikter mellan de anställda och även med chefer fått pågå en längre tid utan att någon ansvarig agerat.

I samtliga fall slutade den första anställningen för en ung nyutexaminerad medarbetare, på sitt första jobb, med sjukskrivning efter en ganska kort tid.

I exemplen ovan hade en ung medarbetares första anställning i staden kunnat få en annan början om två baskrav uppfyllts:

-          Att de krav som ställs på medarbetaren är rimliga utifrån de resurser som ges för uppdraget. Arbetsmängd samt erfarenhet och kompetens, vägledning samt administrativt stöd måste gå hand i hand med uppdragets komplexitet. En ung människa kan inte förväntas ha den erfarenhet som en medarbetare som arbetat i 10 år har. Här brister kommunen som arbetsgivare eftersom vi ser ökande sjukskrivningstal. Arbetsmiljöverket har mycket bra stödmaterial för arbetsgivaren i just dessa frågor så kunskaper finns hur man kan göra.

-          Att stadens enhetschefer måste få kunskaper, mandat och resurser för att kunna agera då en medarbetare beskriver en orimlig arbetssituation. Det gäller både vid för hög arbetsbelastning eller ett dåligt arbetsklimat. En chef som har möjligheter att dagligen möta sina medarbetare och som har mandat att fatta beslut är avgörande för att alla unga människor får en bra start i arbetslivet.

Göteborgs stad har en lång resa framför sig för att skapa de förutsättningar som vi i Sacorådet bedömer helt avgörande för att minska sjukrivningar orsakade av brister i arbetsmiljön. Det finns arbetsplatser i Göteborgs stad som utmärks av delaktighet, ett närvarande ledarskap och rimligt med resurser för uppdraget. Låt oss lyfta fram dessa som goda exempel för hela staden. Vi är gärna med och bidrar i detta arbete.

Anders Andersson                    Caroline Söderlind Löfdahl

Sacorådet i Göteborgs Stad  

20160511