Organisation

Saco och Saco förbunden - Vem gör vad?

Publicerad: Onsdag 17 jul 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

Då det ofta uppstår fel och missförstånd vad gäller Sacos respektive dess medlemsförbunds mandat i medbestämmandesammanhang följer här ett försök till förtydligande.

Saco-rådet

Saco är en paraplyorganisation, oftast kallad huvudorganisation, likvärdig med LO och TCO. Saco organiserar på nationell nivå 23 olika förbund. I Göteborg finns ett Sacoråd, där 14 förbund ingår, d v s har slutit ett samarbetsavtal, och har medlemmar som är anställda av Göteborgs Stad. En viktig uppgift för Saco-rådet är att samordna det fackliga arbete som sker inom ramen för Samverkansavtalet. Det innebär att lokala Saco-föreningar, eller i de fall sådana saknas, Sacorådet i samråd med berörda förbund, utser Saco-företrädare till samverkansgrupperna (LSG, FSG och CSG, samt till dem kopplade arbets- och undergrupper) Sacofrågor Sacoföreträdare har mandat att företräda medlemmar i de frågor som hanteras inom samverkanssy­stemet, där övergripande verksamhets-, budget, arbetsmiljö- och personalpoli­tiska frågor utgör en stor del. Som Saco-företrädare i en samverkansgrupp har man ett ansvar för alla Saco-förbundens medlemmar, vilket bl. a. i vissa fall kan innebära ökade behov av bordläggning /adjungering för Sacos del.

Förbundsfrågor

Frågor som rör enskilt förbund, enskild individ, löner och anställningsvillkor samt de som hanteras i enlighet med andra §§ i MBL än de som ersätts av samverkan (§§ 11, 12, 14 och 19) är förbundsfrågor, d v s det är ett brott mot MBL att hantera dem i samverkan eller "göra upp med" Saco-företrädare. LAS hanteras inte heller enligt samverkansavtalet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att förhandling sker med rätt part.

Kollektivavtal

Det är förbunden som äger mandat att teckna kollektivavtal. Av praktiska eller andra skäl kan förbunden i ett visst ärende ge annat förbund eller Saco-företrädare fullmakt att genomföra en förhandling.