Stadgar

Stadgar för det centrala Sacorådet i Göteborgs Stad antagna vid ordinarie årsmöte 2021-02-10.

Publicerad: Torsdag 18 jul 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

 

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2021-02-10

§ 1 Syfte

Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden, och därigenom öka förutsättningarna för att föra det fackliga arbetet framåt.

§ 2 Sacorådet i Göteborgs Stad

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett övergripande lokalt samarbetsorgan för förbund anslutna till huvudorganisationen Saco, vilka har medlemmar anställda av Göteborgs Stads, förvaltningar och bolag.

Verksamhetsår utgörs av perioden mellan ordinarie årsmöten.

Budgetår utgörs av kalenderår.

§ 3 Uppgifter

Sacorådets uppgifter är:

 1. att svara för frågor enligt kollektivavtalet Samverkan Göteborg

 2. att etablera för verksamheten erforderliga kontakter med övriga lokala samverkansorgan inom Saco och berörda förbunds lokala företrädare

 3. att tillsammans med förbunden verka för bildandet av lokala Sacoföreningar

 4. att stödja Sacoföreträdare i förvaltningar och bolag

 5. att utse representanter för Saco i partssammansatta och andra organ i de fall detta inte ankommer på lokal Sacoförening. Det skall eftersträvas att endast lokala företrädare bemannar lokala grupper, samt att i första hand utse företrädare från de förbund som är mest berörda. Sacorådets styrelse ordförande kan i särskilda fall delegera rätten att utse representanter för Saco i lokala partssammansatta organ, till lokal facklig förtroendevald. Den som denna rätt delegerats till ska anmäla de utsedda representanterna till Sacorådets styrelses ordförande.

 6. att, tillsammans med berörda förbund, övervaka Göteborgs stads tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning samt avtal och överenskommelser

 7. att förmedla information mellan Saco centralt och lokala företrädare för Saco och Sacoförbunden, samt lokala samverkansorgan och medlemmar

 8. att stärka samhörigheten mellan förbunden och utgöra ett forum för fri diskussion av gemensamma frågor

 9. att handlägga de frågor som enskilt eller grupp av förbund delegerar

§ 4 Sacomandat

Företrädare i samverkansgrupper, som utsetts enligt ovan, företräder hela Saco, d v s samtliga av ett visst ärende berörda förbund, oavsett egen förbundstillhörighet.

§ 5 Årsmöte

Sacorådets ordinarie årsmöte skall hållas så nära föregående årsskifte som möjligt, med hänsyn tagen till bl.a. kontouppgifter från bank, dock senast före mars månads utgång.

Härutöver sammanträder Sacorådet vid extra årsmöte då styrelsen finner lämpligt eller då minst tre förbund så fordrar i skriftlig framställan till ordföranden.

Tidpunkt för årsmöte skall meddelas förbunden senast två månader före årsmötet. Kallelse till årsmöte, med angivande av ärenden som skall behandlas skall tillställas årsmötesdelegater och förbunden senast 14 dagar före mötet. Kallelse till årsmöte skall innefatta stadgar, verksamhetsberättelse, bokslut och eventuella förslag om ändring av stadgar.

Sacorådets årsmöte består av en delegat utsedd av varje medlemsförbund samarbetande förbund inom staden, samt därutöver en delegat för varje fullt 100-tal medlemmar i förbundet, anställda av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag .

Den som är röstberättigad vid årsmöte kallas delegat. Delegat ska vara anställd av Göteborgs Stads förvaltningar eller bolag. Utses ledamot eller ersättare i Sacorådets styrelse under verksamhetsåret till delegat, har den personen inte rätt att rösta under punkten ansvarsfrihet för Sacorådets styrelse. Delegat skall vara utsedd senast en månad före ordinarie årsmöte.

Till Sacorådets årsmöte inbjuds, utöver delegater, styrelsens ledamöter, deras ersättare, revisorer och valberedning.

Röstning med fullmakt medges ej.

Styrelse och enskilt förbund äger rätt att motionera till årsmötet. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Utseende av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare, vid mötet
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Styrelsens kassaförvaltning
 6. Revisionsberättelse
 7. Styrelsens ansvarsfrihet
 8. Val av:
  • Ordförande, tillika kommunombud för Saco på heltid (jämna år)
  • Förste vice ordförande (udda år)
  • Andre vice ordförande (jämna år)
  • Två revisorer jämte suppleanter
  • Valberedning

Om ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande avgår innan mandatperiodens slut, skall fyllnadsval ske vid nästkommande årsmöte, om det inte då är aktuellt med ordinarie val.

 1. Val av:
  • Kommunombud för Saco på heltid (udda år)
  • Kommunombud för Saco på halvtid (jämna år)

Mandatperiod för kommunombud Saco är två år. För fyllnadsval gäller samma som för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Valberedningen tar tillsammans med sittande kommunombud fram förslag på nytt kommunombud (dock ej ordförande). Det är dock årsmötet som väljer kommunombud. Skulle något kommunombud (dock ej ordförande) avgå mer än fyra månader innan årsmöte, har Sacorådets styrelse möjlighet att göra ett fyllnadsval fram till årsmötet.

 1. Fastställande av förbundsrepresentanter till styrelsen samt personliga ersättare för dessa
 2. Motioner
 3. Fråga om ändring av stadgar
 4. Medlemsantal inom varje förbund, för att i styrelsen kunna tillämpa rösttyngd där konsensus inte kan uppnås
 5. Övriga frågor

§ 6 Sacorådets styrelse

Styrelsen består av ordförande, förste och andre vice ordförande samt en ledamot och ersättare för varje samarbetande förbund.

Styrelsen utser sekreterare, kassör och erforderliga funktionärer.

Dagordning till styrelsemöten skall senast en vecka före styrelsemötet tillställas styrelsemedlem.

§ 7 Arbetsformer

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller en av vice ordförandena samt ytterligare minst sex ledamöter är närvarande.

Arbetssättet i styrelsen ska normalt syfta till konsensusbeslut, men då så inte är möjligt skall viktad röstning, där varje förbund har en röst och ytterligare en röst för varje medlem enligt på årsmötet fastställt medlemsantal, tillämpas.

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för att de i § 3 angivna uppgifterna fullgörs.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av ordföranden, de två vice ordförandena, sekreteraren samt ytterligare minst en representant utsedd inom styrelsen.

Mandatperioden för ordföranden och de två vice ordförandena är två verksamhetsår varav ordföranden och andre vice ordförande väljs jämna år och förste vice ordföranden väljs udda år. Övriga styrelseledamöter utses för ett verksamhetsår.

§ 8 Firmatecknare

Sacorådets firma tecknas av ordföranden och kassör, samt av ytterligare en person som Sacorådets styrelsen utser, varav två i förening

Uppdraget att ha hand om handkassa kan av styrelsen delegeras till annan person.

§ 9 Valberedning

Valberedning skall bestå av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningen skall förbereda val av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, samt av revisor och revisorssuppleant. Valberedningen skall l även sammanställa underlag för fastställande av övriga styrelseledamöter och personliga ersättare.

§ 10 Protokoll

Vid såväl styrelsens som vid årsmötets sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordförande samt tillställas styrelsen och hållas tillgängligt för Saco:s lokala företrädare, t ex genom att snarast möjligt läggas ut på hemsida för Sacorådet i Göteborg.

§ 11 Ändring av stadgar

Beslut om antagande eller ändring av stadgar fattas vid ordinarie årsmöte, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen.

Sådant beslut skall biträdas av fler än två tredjedelar av närvarande delegater.

§ 12 Utträde

Förbund som önskar utträda ur Sacorådet ska skriftligen anmäla det till Sacorådets styrelse. Uppsägningstiden är tre månader.

§ 13 Lojalitet

Förbund ska vara lojalt mot Sacorådet i Göteborgs Stad, följa dessa stadgar, samt respektera Sacorådets beslut och överenskommelser.

§ 14 Uteslutning

Vid synnerliga skäl kan förbund som bryter mot stadgar eller styrelsebeslut, uteslutas av Sacorådets styrelse.  

Förbundet ska anmodas att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas, krävs för uteslutning att samtliga övriga förbund är eniga om förslag till uteslutning.

§ 15 Upplösning av Sacorådet

Beslut om upplösning av Sacorådet skall fattas vid ordinarie årsmöte, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Tillgångar skall efter avräkning av skulder och fordringar fördelas procentuellt, utifrån medlemsantal, mellan ingående Sacoförbund.