Så tycker Saco om TTIP

Saco är i likhet med LO och TCO i grunden positiva till TTIP, det frihandels - och investeringsavtal som är på väg att förhandlas fram mellan EU och USA. Däremot är de svenska facken tveksamma till ISDS i dess nuvarande utformning.

Publicerad: Måndag 1 jun 2015

Senast uppdaterad: Måndag 1 jun 2015

De svenska centralorganisationerna enade sig redan i januari 2014 om en gemensam facklig policy angående förhandlingarna om TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Utgångspunkten är att frihandel är och kommer att fortsätta att vara viktig för tillväxten och sysselsättningen i Sverige.

TTIP ska leva upp till fackliga krav

Däremot har facken på ett antal krav på vad avtalet måste leva upp till. Det gäller sådant som att värna grundläggande fackliga rättigheter, det demokratiska beslutsfattandet och den svenska kollektivavtalsmodellen.

Genom sin konstruktiva hållning har företrädare för den svenska fackföreningsrörelsen bjudits in att möta centralgestalter i förhandlingarna. LO, TCO och Saco har också av EU-kommissionen ombetts att skicka in förslag till avtalstexter som rör just hur arbetstagarnas rättigheter ska kunna värnas.

LO, TCO och Saco har också tillsammans med bl.a. Europafacket kritiserat hur ISDS fungerar i existerande avtal. Det reformerade förslag till ISDS som Kommissionen presenterades i början på maj 2015 innebär klara förbättringar i många av de frågor där facken varit kritiska, men behöver fortfarande förtydligas på flera punkter.

Detta är TTIP

TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och är ett handels- och investeringsavtal som håller på att förhandlas fram mellan EU och USA. Syftet är att underlätta handel mellan EU och USA genom att ta bort olika typer av handelshinder och få till stånd ett samarbeta kring regler och standarder. Förhandlingarna inleddes 2013 och avslutas tidigast 2016. Därefter ska såväl EU-parlamentet som kongressen i USA och alla EU:s 28 medlemsländer godkänna avtalet innan det träder i kraft.

ISDS står för Investor-State Dispute Settlement, och är ett sätt att lösa tvister mellan investerare och stater om innehållet i ett investeringsavtal. Investeringsavtal innehåller oftast garantier om att behandla utländska investerare rättsäkert och att de inte ska exproprieras utan kompensation. ISDS finns i dag i cirka 3 000 bilaterala investeringsskyddsavtal. En ISDS-process sker oftast i formen av ett internationellt skiljeförfarande.