Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut som fattas i Bryssel. Saco har sammanställt organisationens synpunkter på de viktigaste frågorna under den pågående mandatperioden i Europaparlamentet.

Senast uppdaterad: Fredag 16 feb 2018

Nyckelord:
Internationellt

Saco är i grunden positivt till samarbetet inom den Europeiska Unionen. EU är ett viktigt fredsprojekt, som i över 60 år har lyckats lösa intressemotsättningar mellan demokratiska nationer i Europa på fredlig väg. Genom den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital skapas också förutsättningar för att tillsammans öka välståndet i Europa.

Den fria rörligheten och framväxten av den inre marknaden gynnar både Sverige och Europa som helhet. Vi tjänar alla på att utländska akademiker kommer hit för att arbeta, studera eller forska, och Sacoförbundens välutbildade medlemmar drar stor nytta av möjligheterna att fritt söka arbete på annat håll i Europa.

Sedan Sverige gick med i EU för drygt tjugo år sedan har EU fått allt större påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Det har visat sig att EU-rätten kan gripa in också på områden där EU inte har någon egentlig EU-kompetens, till exempel när det gäller lönebildning, strejkrätten eller möjligheten att teckna kollektivavtal. Den inre marknaden innebär ett visst behov av gemensamma regler på den europeiska arbetsmarknaden, så att inte företag konkurreras ut genom att andra tillåts ha oskäliga villkor för de anställda. EU har därför antagit ett antal direktiv som ska lägga fast miniminivåer på arbetsmarknaden i hela EU. Det har också visat sig att den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna utan statens inblandning kommer överens om löner och andra anställningsvillkor, lätt kan undergrävas om man inte ständigt påpekar att modellen finns, fungerar och ska bibehållas.

Redan från början har arbetsmarknadens parter involverats i EU:s beslutsfattande. Innan EU-Kommissionen lägger förslag som reglerar förhållanden på arbetsmarknaden, är den skyldig att rådgöra med parterna – i första hand Europafacket (ETUC) och BusinessEurope – genom den s.k. sociala dialogen. Inom ramen för den sociala dialogen har parterna också slutit avtal på EU-nivå, som antingen omvandlats till direktiv eller upprätthålls av parterna själva på nationell nivå. Under 2010-talet har den sociala dialogen allt mer fått stå tillbaka för så kallade öppna konsultationer, där vem som helst kan komma med synpunkter på Kommissionens förslag. Kommissionen inledde 2015 en återlansering av den sociala dialogen, och inom ramen för den s.k. sociala pelaren försöker man också stärka den sociala dialogen på olika vis.

2010-talets djupa ekonomiska kris har inneburit stora påfrestningar på framförallt euro-länderna. Även utanför eurozonen har dock EU:s medlemsstater tvingats till en mer sammanhållen ekonomisk styrning. I takt med att arbetslösheten stigit till skyhöga nivåer i de mest krisdrabbade länderna, har det också kommit krav på ett ännu närmare ekonomiskt samarbete i eurozonen.

Det finns med andra ord ett antal olika frågor som EU fattar beslut om, och som i olika grad påverkar Sacoförbundens medlemmar.

I det följande lyfter vi några av de frågor på EU-nivå som framstår som viktigast för Saco att bevaka, och vilken som är Sacos grundinställning i dessa. Utgångspunkten är värnandet av grundläggande fackliga värderingar och av Saco-medlemmarnas intressen och upprätthållandet av den svenska kollektivavtalsmodellen.

Saco kommer att driva dessa frågor både gentemot riksdag och regering i Sverige och – tillsammans med fackliga kollegor i Europafacket och Eurocadres och via LO/TCO/Sacos gemensamma Brysselkontor – gentemot Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Dokumentet uppdateras årligen.

Ladda ner Sacos EU-politiska ståndpunkter