Så bygger vi ett kunskapssamhälle för alla.

Kunskaper är helt avgörande för samhällets utveckling. Politiker som vill styra Sverige måste därför göra allt de kan för att bygga Sverige som ett kunskapssamhälle för alla. Här är Sacos krav inför valet 2022.

Publicerad: Torsdag 12 maj 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 12 maj 2022

Nyckelord:
Valet,
Utbildning & forskning

Valplattform 2022

Låt staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering

En likvärdig skola av hög kvalitet är basen i ett starkt kunskapssamhälle. Skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Så är det inte idag. Den svenska skolans adelsmärke, förmågan att kompensera för elevers skilda förutsättningar, har försämrats avsevärt. För att garantera likvärdigheten behöver staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering. Resurserna måste fördelas efter behov och det gäller både mellan kommuner och mellan kommunala och fristående skolor.

Öka högskolans resurser

All utbildning ska hålla hög kvalitet. Idag varierar kvaliteten både mellan högskolor och mellan utbildningar. Samtidigt finns en risk att ökade krav på högskolan att bidra mer till det livslånga lärandet tar resurser från utbildningen av unga studenter. Högskolans resurser behöver öka för att stärka kvaliteten och möta samhällets behov och kraven från nya studentgrupper. Dessutom måste en större andel av de totala forskningsmedlen gå direkt till lärosätena. Det ger högskolan mer permanenta resurser och bättre möjligheter till strategiskt och långsiktigt kvalitetsarbete. Det är en förutsättning för starka, självständiga lärosäten och för akademisk frihet.

Förbättra forskningens och forskarnas villkor

Forskning är avgörande för ekonomisk tillväxt, innovation och samhällsutveckling. Därför måste förutsättningarna för forskning vara goda. Det behövs inte minst för att lösa klimatutmaningarna. Forskare skapar också det framtida kunskapssamhället genom forskning och innovation, liksom genom att utbilda blivande forskare och studenter. Forskare måste ha bra villkor som gör det attraktivt att arbeta med forskning och som får forskare från andra länder att söka sig till Sverige. Forskningspolitiken måste vara långsiktig.

Stärk det livslånga lärandet

Arbetsmarknaden är kunskapsintensiv och teknisk utveckling förändrar även akademikernas arbetsuppgifter. Akademiker har kunskaper som gör att de snabbt kan ställa om för att möta kompetensbehov inom den gröna omställningen och andra framtidsbranscher. Men det finns också stora behov av fort- och vidareutbildning inom flera akademikeryrken. Möjligheterna till livslångt lärande måste vara goda även för akademiker. Det förutsätter ett brett utbud av kvalificerad utbildning. Högskolan behöver särskilda resurser för att utveckla och tillgängliggöra kurser för dem som har ett jobb idag – men kanske inte i morgon.

Behåll akademikerna på arbetsmarknaden

Alla ska ha möjlighet att använda sina utbildningar och sina kunskaper. Arbetsmarknaden måste vara inkluderande och präglas av mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Frånvaro från arbetsmarknaden medför att kunskaper och arbetslivserfarenhet urholkas, vilket är ett samhällsekonomiskt slöseri. Det kan minska med förebyggande arbetsmiljöarbete och starka offentliga trygghetsförsäkringar. Långtidsarbetslösa och sjukskrivna behöver bättre förutsättningar att komma tillbaka. Även studenter behöver stöd från det offentliga när det oväntade händer.

Utbildning ska löna sig

I ett kunskapssamhälle måste det löna sig att satsa på utbildning och lärande under yrkeslivet. Lön, villkor och arbetsmiljö påverkar individers val av utbildning och arbetsgivare. Därmed påverkas också kompetensförsörjningen i såväl näringslivet som offentlig sektor. Många högskoleutbildningar som leder till yrken där det idag råder brist på personal, som inom vård, skola och omsorg, är idag ekonomiskt olönsamma. Samtidigt saknar välfärden en långsiktig och stabil finansiering. Det är inte hållbart. Arbetsgivare och skattesystem måste premiera utbildning och ansvarstagande. Politiska beslut ska öka incitamenten för utbildning, inte minska dem. Utbildning ska löna sig.