Framtidens pensioner i fara

När EU:s nya solvensregler blir verklighet riskerar framtidens tjänstepensioner att urholkas och försämras. Hur vi väljer att implementera systemet i Sverige är viktigt. Ökade kostnader för själva systemet får negativa konsekvenser för den enskilde skriver Ossian Wennström, Sacos utredare inom pensioner och försäkringar, i sitt remissvar till regeringen.

Publicerad: Torsdag 12 jul 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco har svarat på Finansdepartementets promemoria Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet, Fi2011/4348.

Denna kompletterande promemoria hanterar samma frågor som Solvens II-utredningen skrev om i betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Båda skrivelserna handlar om hur det så kallade Solvens II-direktivet ska implementeras i Sverige.

- Jag kan konstaterar att Finansdepartementet har valt att underkänna viktiga förslag i betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension i sin kompletterande promemoria. Det stämmer inte med Sacos inställning i frågan, säger Ossian Wennerström.

Saco står fast vid de åsikter som lämnades i det första remissvaret . Där uttalade vi stöd för Solvens II-direktivets ambition att verka för ökad öppenhet och marknadsdisciplin. Saco framhöll vikten av att bolagen har bra incitament för riskminimering, ändamålsenlig företagsstyrning och internkontroll, samt har förmåga att korrekt värdera både tillgångar och åtaganden. Vi skrev också att de högre kapitalkrav som följer av Solvens II på sikt kan få olyckliga konsekvenser för de svenska tjänstepensionerna. Detta eftersom Solvens II bl.a. leder till oproportionerligt höga kapitalkrav för försäkringar med stort inslag av garantier som ska utbetalas långt fram i tiden och under långa perioder (ofta livsvarigt).

- Sverige bör välja den tolkning av direktivet som bäst stödjer de system och institutioner som idag finns på tjänstepensionsområdet. Saco anser att Solvens II-utredningens förslag är det som bäst tillgodoser svenska intressen. Med det förslag Finansdepartementets ger i den aktuella promemorian riskerar vi däremot att väsentligen fördyra verksamheten.

På sikt kan de ökade kapitalkraven leda till urholkade och försämrade tjänstepensioner. Urholkningen kan ta sig uttryck i exempelvis ett minskat inslag livsvariga utbetalningsplaner eller minskade garantier. Blir resultatet ett ökat inslag av avgiftsbestämda lösningar med låga eller inga garantier innebär det med säkerhet att tjänstepensionerna bli mer konjunkturkänsliga. Den enskilde kommer därmed att tvingas bära både ett större ansvar och en större del av marknadsrisken. Vid en sådan utveckling kommer allt fler pensionärer att i efterhand kunna konstatera att de antingen haft tur eller otur med pensionen. Det är inte den utveckling Saco förespråkar.