Lönesättande chefer i fokus för Saco chefsråd

Under Saco chefsråds sammanträde i veckan stod lönesättande chefer i fokus. Hur ska chefen bedöma ansvar, prestationer och andra lönekriterier som styr medarbetarnas löner?

Publicerad: Måndag 11 feb 2013

Saco har under många år studerat akademikernas erfarenheter av lönesamtalet. Fokus har legat på medarbetaren och vi vet därmed ganska lite om chefernas erfarenheter och syn på den lokala lönebildningen. Därför har Saco inlett ett nytt utredningsprojekt om lönesättande chefer. En fråga som detta projekt kommer att handla om är hur lätt det är för chefen att bedöma ansvar, prestationer och andra lönekriterier som medarbetarnas löner bestäms av?

När Saco chefsråd sammanträdde i veckan var den här frågan också huvudfokus på mötet. En av medlemmarna i Saco chefsråd konstaterade snabbt att det många gånger saknas objektiva och schysta lönekriterier på arbetsplatserna, som är till hjälp när chefen ska sätta lön. "Det är alldeles för mycket: Jag tycker om dig. Du är snäll." Men det fanns också erfarenheter av välfungerande lönekriterier, som var tydliga och kända bland både chefer och medarbetare. På en arbetsplats fanns det till och med angivet hur stor del av lönen som respektive lönekriterium ska påverka. En tredje medlem av Saco chefsråd hade varit med och utvecklat betygssystem för en mer rättvis bedömning av medarbetarnas prestationer. Samtliga konstaterade dock att det är lättare att bedöma prestationer som kan räknas, mätas och bockas av, men att det är svårare att bedöma kvaliteten på arbetsinsatserna.

När det gäller synen på lönespridning uppstod en diskussion om att det är en sak att belöna den som gjort något extra men en helt annan sak att lönesätta den som underpresterar. Hur ska chefen hantera dessa personer? Saco anser att lönespridning är någonting positivt. Vi tycker att det är viktigt att en medarbetare som anstränger sig och tar på sig ansvar ska kunna ha en löneutveckling genom livet. Vi ser också samband mellan en stor lönespridning och en hög livslön. På mötet med Saco chefsråd konstaterades att chefens ambition att sprida lönerna kan vara god, men att den också kan stöta på patrull i genomförandefasen. "Det finns mycket reliker kvar från det gamla lönesystemet och de fackliga organisationerna kan ibland motverka varandras syften lokalt på arbetsplatserna", som någon uttryckte det.

Chefens mandat att bestämma om en medarbetares lön är en central fråga i Sacos studier om individuell lönebildning. I Saco chefsråd sade sig cheferna ha mandat, men man konstaterade också att lönen nästan alltid måste stämmas av "uppåt" - och det händer faktiskt också att den ändras! Ett skäl som gör att lönen ändras kan vara att lönerna ska harmoniseras mellan olika avdelningar eller enheter. Kritik framfördes mot att centrala lönepotter ofta delas ut i lika stora delar på olika avdelningar eller enheter, medan det kanske är rimligt att vissa avdelningar får mer och andra mindre vissa år?! Saco chefsråd anser att lönespridningen bör öka, även sett ur detta perspektiv.

En slutsats från mötet är att det vore önskvärt med fler och bättre fackliga utbildningar för cheferna, om processen kring lönesamtalet, lönekriterier och lönespridning. Många chefer saknar stöd i detta viktiga arbete och ett utvecklat stöd skulle inte bara vara positivt för förbundens chefer - utan även för medarbetarna och de vanliga medlemmarna.