Stiftelseförslag hot mot humaniora

Regeringens förslag om att inrätta högskolestiftelser är ett hot mot humanioras ställning. Dessutom är förslaget oklart när det gäller universitetsbibliotekens framtid och lämnar mycket att önska när det gäller lärarnas villkor. Men allt är inte negativt, skriver Saco i sitt remissvar till regeringen.

Publicerad: Tisdag 12 nov 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det var tidigare i år som utbildningsministern presenterade förslaget om att inrätta en ny driftsform för landets lärosäten, så kallade högskolestiftelser. Kritiken mot förslaget har varit hård och regeringen drog tillbaka förslaget redan innan remisstiden gick ut.

Utbildningsministern har dock sagt att han ska återkomma med ett nytt förslag och flera remissinstanser, däribland Saco, anser därför att det är viktigt att ta chansen att kommentera det ursprungliga förslaget och delge regeringen sina synpunkter.

Och även om Saco välkomnar en ökad självständighet för lärosätena anser Saco att förslaget är alltför oklart för att få grönt ljus i sin nuvarande form. 

Bland annat är det alltför kortfattat när det gäller hur studenternas rättsäkerhet ska garanteras och konsekvenserna för så kallade kombinationsanställningar måste utredas ytterligare. Även representationsrätten för anställda och studenter måste stärkas.

Förslaget är också ett hot mot flera akademiska discipliner, i synnerhet de humanistiska och konstnärliga. Det rör sig om ämnen som spelar en betydande roll för samhällets utveckling, för demokratin och det mänskliga samspelet, men som inte har samma tydliga relevans för näringslivet som andra ämnen.

Dessutom är universitetsbibliotekens status oklar i förslaget och när det gäller lärarnas villkor finns det en risk att rörligheten kan komma att kompromissas, skriver Saco i sitt svar.

Förslaget har dock även positiva inslag. En ökad självständighet kan bland annat leda till större samverkan mellan forskarna, enligt Saco som även ser positivt på att lärosäten föreslås kunna förvärva sina egna fastigheter. Bra är även att det öppnar för att den svenska modellen får ökad kraft inom akademin så att forskare i och utanför kan få jämförbara villkor.

Den sammantagna bedömningen blir likväl att förslaget inte håller måttet.

Ta del av Sacos remissvar i sin helhet här och läs vad Bo Westas från Sacoförbundet Dik tycker om stiftelseförslaget på Sacobloggen.