Frivilliga lösningar

Arbetsgivare kan erbjuda ekonomisk ersättning (avgångsvederlag eller förtida pension) till dem som frivilligt slutar sin anställning och slipper då hamna i en turordningsförhandling. En frivillig lösning kan också innebära t ex utbildning eller hjälp att starta eget. Se även paket.