Skolledare

Skolledare är chefer och ledare i exempelvis förskolor, skolor och vuxenutbildningen.  

Generellt är det nu stor personalfrånvaro bland lärare på grund av oro för smitta vilket gör att rektorerna fått lägga mycket tid på att få tag på vikarierande personal samt även själva fått gå in och stötta upp verksamheterna. 

Skolledare  

Snabb omställning har skapat problem och frågetecken 
Antalet föräldrakontakter har ökat lavinartat och höga krav har ställts på grundskolans förmåga att undervisa elever parallellt i klassrum och på distans. En ökad elevfrånvaro har också komplicerat rektorernas möjligheter att ta ansvar för att eleverna når sina mål. Omställningen till fjärrundervisning i gymnasieskolan skedde snabbt. Många frågor kring exempelvis betygssättning och bedömning, examenshögtider har fått lösas utan någon vägledning från myndigheter. 

Svårigheterna att säkra kvaliteten ökar också risken för anmälningar till Skolinspektionen. Ändrade rutiner innebär många nya riskbedömningar så som svårigheter att ansvara för kvalitet och säkerhet i verksamheten och oro för ett ökat antal anmälningar till tillsynsmyndigheter. Generellt har krisen alltså lett till en extremt förhöjd arbetsbelastning för rektorerna och en stor oro för att kvaliteten i verksamheterna ska bli lidande.  

Skolledarna öppnade tidigt upp sin rådgivning för alla skolledare, oavsett medlemskap. Samarbete med myndigheter för att kunna ge stöd i verksamhetsnära frågor har också inletts. En uppdaterad FAQ med aktuella frågor har förbundet kommunicerat på sin hemsida.  

Förbundsordföranden har också samlat in frågor och farhågor från medlemmar och kanaliserat dem vidare till ansvarig minister och statssekreterare vid återkommande möten. Tjänstemän har suttit med i referensgrupper till myndigheter för att bidra med kunskap.  

Regeringens krispaket har inte underlättat för skolledare 
Förbundet driver också opinion mot beslutsfattare i frågor som har betydelse i krisläget, till exempel kring förutsättningarna för medlemmarna att ta ansvar för kvalitet och säkerhet i sina verksamheter. Tyvärr har Regeringens krispaket inte underlättat något för skolledarna vilket skett för många andra grupper i samhället. Verksamheten i skolorna förväntas pågå med samma kvalitet även om förutsättningarna är klart svårare. Förbundet menar att det är anmärkningsvärt att regeringen, i ett läge där skolledarna arbetar hårdare än någonsin för att följa nya riktlinjer och leva upp till alla kvalitetskrav, går in och drar bort det enda statliga statsbidrag som var riktat direkt mot skolledares löner.  

Förbundet kräver en satsning på skolledares löner   
Ännu fler av medlemmarna i Skolledarna råkar nu ut för att ansvarsavståndet, dvs skillnaden mellan deras egen lön och de av deras underställda som har de högsta lönerna, minskar ytterligare eller till och med inverteras. Sveriges skolledarförbund kräver en satsning även på skolledares löner för att säkerställa attraktiviteten i yrket.  

Läs mer och bli medlem på www.skolledarna.se