Kritik mot förslag till regeländringar i brev till Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket har skickat ut ett förslag på föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Arbetsmarknadens parter har svarat i separata remissvar men även skickat ett brev till Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet för att lyfta fram antal gemensamma synpunkter. Parterna har omfattande kritik, både mot innehållet i förslaget och mot arbetsprocessen med den nya strukturen.

Publicerad: Onsdag 13 jan 2021

Senast uppdaterad: Fredag 15 jan 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissen är enormt omfattande och materialet är varken genomarbetat eller fullständigt. Detta har bidragit till en orimligt tidskrävande arbetsprocess för remissinstanserna. Det är anmärkningsvärt att Arbetsmiljöverket inte redan i ett inledande skede gett en rättvisande bild av det omfattande remissarbetet.

Vi anser att strukturen bör utgå från ett verksamhets/arbetsplatsperspektiv. För att användaren på ett enkelt sätt ska kunna hitta i regelmassan bör strukturen utgå från den verksamhet som bedrivs.

Vi konstaterar att flera av de ändringar som har gjorts i föreskrifterna har lett till att befintliga regler har blivit mer generella och kortfattade samt att vissa begrepp blivit otydligare. Dessa ändringar skapar ett större tolkningsutrymme både för Arbetsmiljöverket och för användaren. Våra arbetsplatser har redan i dag svårt att tolka och tillämpa nuvarande regelverk. Det krävs relevanta allmänna råd och vägledningar med praktiska exempel på lösningar.

Vi anser även att kostnaderna för genomförandet av föreslagen förändring av regelstrukturen kraftigt kommer att överskrida Arbetsmiljöverkets beräkningar

Hela brevet från parterna finns i pdf i högerspalten.