Saco kommenterar Tidöavtalet och Ulf Kristerssons regeringsförklaring

Säkra tillväxt, kunskap, ekonomisk trygghet, innovation och samhällsutveckling i Sverige. Utifrån Tidöavtalet och regeringsförklaringen har Saco listat fem prioriterade punkter riktade till den regering som nu ska styra i svåra och oroliga tider.

Publicerad: Tisdag 18 okt 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 18 okt 2022

Nyckelord:
Valet,
Utbildning & forskning,
Arbetsliv & arbetsmiljö
 1. Säkra trygghet på arbetsmarknaden för alla 
  Enligt uttalanden från kommande regering, ska taket i a-kassan ligga kvar på de 33 000 kronor som gällt under pandemin. Det är bra, men vi saknar skrivningar om det i avtalet. 100-dagarsregeln måste också återinföras. Vi ser med oro på de skrivningar som finns i Tidöavtalet att man vill begränsa möjligheterna för utsatta grupper att ta del av grundläggande välfärdsförmåner.  
   
 2. Ett starkt kunskapssamhälle kräver en likvärdig skola
  Bra att skolans likvärdighet betonas. Dagens skola har blivit avsevärt sämre på en av sina viktigaste uppgifter, att kompensera för elevers skilda förutsättningar. För att uppnå likvärdighet måste staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering. 

 3.  Satsa på högre utbildning och forskning
  Satsningar lyser med sin frånvaro i avtalet/regeringsförklaringen. Det riskerar tillväxten och utvecklingen i Sverige. Vi ska konkurrera med hög kunskapsnivå och vi ska kunna attrahera de bästa talangerna att söka sig till och vilja stanna i Sverige. Det kräver resurser till högskolan och goda villkor för studenter och forskare. Däremot vill vi inte se förslag från regeringen som reglerar innehållet i enskilda kurser – den akademiska friheten och högskolornas självbestämmande måste respekteras.  

 4.  Omställning och kompetensutveckling 
  Arbetslivet förändras i snabb takt. Vi behöver ställa om för att möta kompetensbehov som uppstår till exempel av teknikutveckling och den gröna omställningen. Därför välkomnar vi regeringens ambition att förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig på högskolan. Parternas omställningsavtal har lagt grunden för detta och ska respekteras. Men om högskolans omställningsuppdrag ska utökas, måste nya resurser tillföras. Annars finns en stor risk att omställning stjäl resurser från grundutbildningen. 

 5.  Värna partsmodellen 
  I Sverige kommer ofta parterna överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Det har lett till flexibelt regelverk, få konflikter och bättre arbetsvillkor. Den svenska modellen har varit mycket framgångsrik för utvecklingen på Sveriges arbetsmarknad och i svensk ekonomi. Därför uppmanar vi den nya regeringen att fortsätta värna fackligt inflytande, att respektera partsmodellen och inte röra skyddsombuden.  

 I dessa svåra tider förväntar vi också att regeringen tar stort ansvar och söker brett och långsiktigt samarbete när så behövs. Vi vädjar också till regeringen att stå upp för rättsstaten och demokratin.

– Göran Arrius, Sacos ordförande. 

Det osäkra läget i den svenska ekonomin kräver ordning på statsfinanserna. Det finns inget utrymme för ofinansierade reformer. Därför är det bra att regeringen lovar att budgetramverket ska ligga fast. Budgetutrymmet måste användas klokt och där det behövs bäst.

– Håkan Regnér, chefsekonom Saco.