Men personer som är här utan tillstånd bryter ju mot lagen. Tycker ni att det är rimligt att de tar del av våra skattefinansierade välfärdstjänster?

Självklart ska lagstiftning och regelverk följas. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter har i uppdrag att se till att så görs. Men det är inte rimligt att professioner inom till exempel vård, skola och omsorg ska tvingas anmäla patienter och elever. Det är det vi motsätter oss. 

Förslaget strider mot FN:s barnkonvention, som är lag i Sverige, som säger att alla barn i Sverige har rätt till utbildning. Förslaget står dessutom i skarp kontrast till exempelvis socialtjänstlagen och bibliotekslagen. Det finns flera internationella avtal som Sverige måste följa för att upprätthålla grundläggande rättsstatliga principer.