Satsa på fler forskare!

Anna Ekström skriver i Vetenskapsrådets nättidning, Tentakel.

Publicerad: Måndag 27 okt 2008

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Nu har regeringens forskningsproposition kommit, och det är ett välkommet tillskott till svensk forskning som regeringen presenterar. Det är ändå tveksamt om regeringen når enprocentmålet för forskningen. Om svensk forskning ska vara i världsklass krävs det ännu ambitiösare satsningar.

Särskilt bra i förslaget är att en stor del av forskningsresurserna går direkt till universitet och högskolor. Det gör det möjligt för dem att satsa medel på bland annat fler tjänster för disputerade. En av de riktigt viktiga aspekterna på forskningspolitiken är att säkerställa rekryteringen av nya forskare, en fråga som Saco nyligen belyste i rapporten "Ingen forskning utan forskare". Det finns en rad orostecken. Många av de etablerade forskarna hör till den stora 1940-talsgenerationen och går snart i pension. Inom viktiga områden – till exempel den kliniska forskningen – minskar intresset för att disputera. Det är ont om tjänster för nydisputerade som får vänta på att professorerna går i pension.

Regeringen understryker vikten av en attraktiv akademisk karriär för lärare och forskare, men det saknas konkreta förslag i propositionen. Några av de förslag som skulle kan förbättra villkoren och locka fler unga kvinnor och män att välja forskarbanan är:

  • Skapa fler forskartjänster! Det är viktigt att nydisputerade forskare får möjlighet att gå vidare och meritera sig för kvalificerade forskartjänster. Fakultetsanslagen måste förstärkas rejält så att det blir utrymme för fler meriteringsbefattningar än idag. Regeringens proposition ger ett tillskott i det här området, men universitet och högskolor måste också använda resurserna till detta.
  • Stimulera rörligheten! Det är viktigt att underlätta för universiteten att rekrytera forskare utifrån. Även inom landet bör rörligheten stimuleras.
  • Marknadsanpassa doktorandlönerna! Lönerna för doktorander ska ligga på en nivå som är rimligt konkurrenskraftig i förhållande till vad arbetsmarknaden betalar för dem som börjar arbeta direkt efter grundutbildningen.
  • Satsa på de goda miljöerna! Det är viktigt att forskningspolitiken gör det möjligt för universiteten att bygga upp spännande miljöer som lockar nya forskare till sig och sporrar de redan verksamma. Satsningen på forskarskolor är ett viktigt led i detta. Den borde i ökad utsträckning kunna bedrivas på nordisk och europeisk basis.

Regeringen föreslår i propositionen en ny finansieringsform för forskningen, så kallade strategiska satsningar. Det är positivt att satsningarna fördelas genom forskningsråden och därmed underställs den nödvändiga vetenskapliga prövningen. Däremot är det ett problem att de utpekade satsningarna är så många att forskningen riskerar att detaljstyras. Självklart ska regeringen kunna prioritera forskningsresurser till strategiska områden. Men risken är att mindre bra forskning inom de strategiska områdena prioriteras framför forskning i världsklass på områden utanför prioriteringslistan.

Anna Ekström
Ordförande Saco

Publicerad i Vetenskapsrådets nättidning, Tentakel, 2008-10-27