Låt a-kassan fixa jobb

I Akademikernas a-kassa, AEA, är 650 000 yrkesverksamma akademiker medlemmar, en ansenlig del av de totalt 3,4 miljoner som a-kassorna har totalt.

Publicerad: Måndag 2 jul 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Tilltron till Arbetsförmedlingenbland a-kassornas medlemmar är låg och vi har kunskapen om medlemmarnas kompetens och om den svenska arbetsmarknaden. Den kunskapen borde utnyttjas till mer än att betala ut ersättning vid arbetslöshet. Därför borde vi få förmedla arbeten.

Av den höga anslutningsgraden till Sveriges a-kassor är det enkelt att dra slutsatsen att majoriteten av alla som arbetar anser att a-kassan utgör en viktig ekonomisk grundtrygghet. Skälet att vara med i a-kassan är givet – alla behöver regelbundna utbetalningar för att klara mat och hyra om man förlorar arbetet. Att AEA klarar sin uppgift väl visar våra mätningar – vi har ett nöjd kund-index på 76, (att jämföra med 70 för branschen).

När Akademikernas a-kassa frågade svenska folket hur man skulle försörja sig om man blev arbetslös svarade 81 procent att de förlitade sig på a-kassan. Det är ett starkt förtroende, givet hur mycket det faktiska stödet har urholkats det senaste årtiondet. För oavsett hur god vår service är har våra förutsättningar att stödja medlemmarna försämrats genom statliga icke-beslut. Vi kan konstatera att taket för a-kasseersättningen har varit oförändrad de tio senaste åren. 2002 beslutade riksdagen att högsta dagpenning skulle vara max 680 kronor om dagen eller som mest 14 960 kronor i månaden före skatt. För att ha rätt till högsta dagpenning ska man ha tjänat i snitt minst 18 700 kronor i månaden. Det har mer än 95 procent av de arbetslösa medlemmarna i Akademikernas a-kassa och 89 procent av alla a-kassemedlemmar gjort.

Med hjälp av SCB:s prisomräknare kan vi enkelt konstatera att om hänsyn tagits till prisutvecklingen skulle högsta dagpenning idag ha varit 777 kronor, motsvarande 17 099 kronor per månad. Med det i bakhuvudet är vi inte förvånade över att endast en tredjedel av våra medlemmar upplever att a-kassan ger dem en god ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

Det är tur för våra medlemmar genom sina förbunden får möjlighet att komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring som kan ge en ersättning på upp till 80 procent av den tidigare lönen.
Nu vill vi på AEA gå ännu längre. Vi vill förkorta tiden i arbetslöshet för våra medlemmar – och samtidigt öka chansen att de får rätt jobb.

A-kassornas samorganisation har undersökt hur a-kassornas medlemmar ser på sina möjligheter att få ett nytt arbete. Bara 29 procent tror att Arbetsförmedlingen ger bra möjligheter till nytt jobb. Det finns alltså utrymme för en ny trovärdig aktör. Med vår långa kunskap om akademikernas kompetens är AEA i bättre läge än de flesta att axla uppgiften som arbetsförmedlare för just dem.

Den som ska förmedla jobb till akademiker måste ha förståelse både för individerna och den samhällsekonomiska vinst som ligger i att rätt person hamnar på rätt plats. Omställnings- och arbetslöshetstiden ska vara kort. Men den ska inte vara så kort att viktig kompetens förslösas. 36 procent av svenskarna tycker att det är betydelsefullt att hitta ett jobb som motsvarar deras kompetens även om det skulle innebära att deras arbetslöshet blev något längre. Det tycker vi är bra, eftersom det visar sig att det är studerande som i första hand ställer vissa krav på sina framtida arbeten. Det är viktigt att unga människor vågar studera och att de vågar tro att deras studieinsats ska leda dem mot deras mål. Och det är givetvis viktigt ur såväl ett mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv att de som investerat tid och pengar i en utbildning får vara med och bidra med den kompetens som de skaffat sig.

Att optimera matchningen är viktigare än att få ner arbetslöshetstiden till 0 dagar – och att nå fram till den bästa balansen är möjligt för en aktör ansvarar både för individens ekonomiska trygghet under omställningstiden och för att det nya arbetet blir det rätta.

För att AEA ska få förmedla jobb krävs en ändring i lagen och vi har förhoppningar och förväntningar på att socialförsäkringsutredningen ser över möjligheten för oss att få förmedla jobb för en effektivare arbetsmarknad.kassa

Göran Arrius, ordförande i Saco och Akademikernas a-kassa
Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare för Akademikernas a-kassa

Införd i Expressen 1 juli 2012

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10