Sverige behöver en utvecklad strategi för life science

Medicinsk forskning är en framtidsbransch. Men tyvärr har Sverige halkat efter ifråga om forskningskvalitet och antalet medicinskt inriktade företag. Därför är det hög tid att ta ett samlat grepp om medicinsk forskning och dess tillämpning. Det skriver Sacos ordförande Göran Arrius tillsammans med Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Olle Björk, generalsekreterare Barncancerfonden.

Publicerad: Fredag 23 nov 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I dag lanserar näringsminister Annie Lööf regeringens nationella innovationsstrategi. Vår förhoppning är att ministern konkretiserar strategin för medicinsk forskning och dess tillämpning.

Medicinsk forskning är en framtidsbransch. Trots rådande industrikris förväntas tillväxten öka i de vård- och medicinrelaterade branscherna. Men tyvärr har Sverige på senare tid halkat efter både i fråga om forskningskvalitet, kliniska studier, medicinskt inriktade företag och tillgång till nya behandlingsformer inom vården.

Med Jan Björklunds forskningsproposition och Annie Lööfs innovationsstrategi som bas är det nu hög tid att ta ett samlat grepp om medicinsk forskning och dess tillämpning. Det behövs en handlingsplan med konkreta åtgärder, tidsplaner, budget och mätbara mål.

Näringsministern har tidigare sagt att hon ser det som mycket angeläget med ett starkt näringsliv inom life science och lyft fram Storbritanniens strategi för life science som en inspirationskälla. Hon skrev i mars 2012 att hon tillsammans med regeringskollegorna skulle "initiera arbetet med en svensk motsvarighet inom ramen för den nationella innovationsstrategin".

Detta var en positiv signal från regeringen. Vi hoppas att det inte bara var en reaktion på att AstraZeneca lade ner sin verksamhet i Södertälje, utan att det också ligger något bakom orden.

Den brittiska strategin värnar långsiktig forskning samtidigt som både näringslivet och sjukvården involveras i mycket konkreta satsningar. En förutsättning för den brittiska regeringen för att få med alla aktörer var att premiärminister David Cameron ställde sig i spetsen för arbetet och gjorde klart att strategin var av största vikt för landet.

Det långsiktiga och partiöverskridande perspektivet är centralt i den brittiska strategin, både som en förutsättning för forskning av hög kvalitet och för att skapa varaktiga samarbeten mellan akademi, vård och företag.

En annan nyckel till framgången i Storbritannien är ett starkt patientfokus i hela processen från forskning till utvärdering. Patienten är en självklar del i forskning och utveckling av nya metoder och produkter, och patienten ställer också krav på att få tillgång till kostnadseffektiva nya behandlingar.

Det konkreta syftet med en svensk strategi för life science bör vara att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige, samt att medicinska framsteg så snabbt som möjligt ska komma befolkningen till godo. Det kräver att strategin omfattar åtgärder och satsningar inom utbildning, forskning, företagande och vård.

Stiftelsen Forska!Sverige har utarbetat en 20-punktslista med åtgärdsförslag som vi anser bör finnas med i en svensk strategi för life science.

För att förbättra förutsättningarna för forskning bör regeringen bland annat säkerställa en långsiktig satsning på forskning inom akademin genom att på sikt öka investeringarna i medicinsk forskning och dess tillämpning från 2 till 4 öre per vårdkrona.

För att skapa bättre förutsättningar för att utveckla nya produkter och metoder bör regeringen bland annat satsa på ett antal "Centers of Excellence" där utvalda universitet och landsting går ihop med gemensamt fokus på kritiska sjukdomar och bildar en gemensam kontaktpunkt för företagssamarbete.

För att skapa bättre förutsättningar för att snabbt använda och utvärdera medicinska framsteg inom vården bör regeringen bland annat skärpa kraven på utvärdering av vården och förbättra möjligheterna för innovationsupphandling.

Forskning och företagande inom life science kommer otvetydigt att fortsätta leda till förbättrad hälsa och välstånd. Vi vet att våra politiker vill att Sverige ska återta sin tidigare starka position och både bidra till och dra nytta av framstegen. Det kräver att regeringen nu skrider till handling och snarast kompletterar den nyligen framlagda forskningspropositionen med en bred och långsiktig strategi för life science.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, doktor i medicinsk innovationskunskap
Olle Björk, generalsekreterare Barncancerfonden
Göran Arrius, ordförande Saco

Införd i Dagens Industri 23 november 2012.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10