Vi har inte råd att slösa med kompetens

Det är viktigt att hushålla med alla resurser och det finns hundratals miljoner att tjäna om invandrade akademikers kompetens kommer till sin rätt. I dag jobbar bara hälften av dem i ett akademiskt yrke. Lösningen ligger i att skapa en särskild etableringsprocess för akademiker – en akademikerförmedling – för en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad: Lördag 9 jun 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Arbetslinjen är en central del av regeringens integrationspolitik. Men lika viktigt som det är att hitta ett jobb är det att hitta rätt jobb. 30 procent av dem som har flyttat till Sverige har akademisk utbildning.

Riksrevisionen granskade 2011 de statliga insatserna för akademiker med utländsk utbildning. Endast hälften av de utlandsfödda akademikerna hade fått sin utbildning bedömd av en svensk myndighet. Riksrevisionen konstaterade att det saknas ett sammanhållet system som bistår individen från en tidig kartläggning av utbildningsbakgrund via kompetensutveckling och matchning till ett relevant jobb.

I Sverige fanns 2011 knappt 400 000 utlandsfödda med akademisk utbildning. Gruppen växer med mellan 4 500 och 10 000 personer per år. Anmärkningsvärt få av dessa akademiker arbetar med något som motsvarar deras utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Bland de som har varit i Sverige i 10-19 år jobbar bara drygt hälften av akademikerna inom ett yrke som kräver akademisk kompetens. Motsvarande andel bland infödda med akademisk utbildning är drygt 70 procent. Utbildningar värda hundratals miljoner kronor används alltså inte i dag trots att behoven finns.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län driver tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och flera lärosäten ett projekt som vänder sig till akademiker med utbildning från andra länder. Normalt tar det i genomsnitt sju år för en invandrare med akademisk utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. Beräkningar inom projektet visar att om den tiden minskade med bara ett år skulle det innebära besparingar för samhället på ungefär 300 000 kronor per deltagare.

Av 141 läkare som deltog tidigt i projektet år 2000 fick 110 arbete. Genom att varva språkstudier med kunskapsstöd och praktik lyckades projektet korta vägen till en svensk läkarlegitimation med i genomsnitt 2,1 år. Den samhällsekonomiska vinsten uppgick till 117 miljoner kronor, enligt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

För att fler akademiker med utländsk utbildning snabbt ska etablera sig på arbetsmarknaden krävs insatser som är anpassade för denna grupp. Regeringen bör därför hitta en permanent form för verksamheten. Vi föreslår utifrån våra erfarenheter från projektet i Västra Götaland att en särskild etableringsprocess för akademiker – en akademikerförmedling – skapas. Den skulle kunna bestå av tre steg:

1. Informera

Information till personen om hur vägen till arbete kan se ut för en akademiker i Sverige och om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

2. Förbereda

Kartläggning och bedömning av personens utbildningar, examina och legitimationer samt eventuellt kompletteringsbehov när det gäller högskoleutbildning, arbetsmarknadskompetens. Parallellt med detta genomförs studier i Svenska för akademiker (SFA).

3. Komplettera

En individuell kompletteringsplan tas fram i syfte att så snart som möjligt påbörja akademiska kompletteringar eller arbetsmarknadsförberedande insatser. Om möjligt bör personen även få tillgång till en yrkesmentor.

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram en ny integrationspolitisk strategi. Vi hoppas att insatser för att akademiker ska få en snabbare etablering på arbetsmarknaden står högt på åtgärdslistan. Vår erfarenhet visar att de flesta akademiker med utländsk utbildning kan få ett arbete som motsvarar tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Det finns ingen motsättning mellan ett jobb och rätt jobb om rätt insats sker vid rätt tidpunkt.

Lars Bäckström
Landshövding, Västra Götalands län

Göran Arrius
Ordförande, Saco

Johan Trouvé
Vd Västsvenska Handelskammaren

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10