Låt kvaliteten styra anslag till högskolan

Svenskt Näringslivs förslag till reformer av den högre utbildningen är välkomna. Men vi menar att det är viktigt att lärosäten får vara innovativa och utbilda för framtidens arbetsmarknad och samhälle, utan att riskera att bli en ren leveransorganisation för arbetsgivarna, skriver tre representanter för Saco.

Publicerad: Onsdag 23 jan 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

En översyn av resursfördelningssystemet är en viktig nystart för att åstadkomma hög utbildningskvalitet även i framtiden. Svenskt Näringslivs initiativ är välkommet, men de exakta detaljerna i systemet behöver utredas grundligt.

Systemet för att fördela resurser till högre utbildning behöver en översyn, det är Saco och Saco Studentråd samt flera andra aktörer överens om. Ett nytt system måste vara förutsägbart, tydligt kvalitetsdrivande och premiera kvalitet framför kvantitet. Saco välkomnar en reform, men detta kräver fingertoppskänsla för såväl akademins och den högre utbildningens roll som arbetsmarknadens behov och funktionssätt.

Utbildningar vars studenter läser mer avancerade kurser och tar examen ska premieras ekonomiskt, föreslår Svenskt Näringsliv. Att stödja fördjupade kunskaper rimmar väl med den högre utbildningens syfte, men vi ifrågasätter om själva examensbeviset ska utgöra grund för resursfördelning.

En examen ska – i teorin – skicka en signal till arbetsgivaren om att den anställda har en viss kompetens, men i praktiken finns flera undantag från detta. Inom legitimationsyrkena, t.ex läkare och tandläkare, är signaleffekten uppenbart starkare än för yrken som kan utövas av någon med en generell examen. Flertalet samhällsvetare och humanister behöver till exempel inte nödvändigtvis examen för att få ett jobb som passar deras kompetenser. För ingenjörer är det dessutom inte ovanligt att studenter rekryteras till relevanta arbeten redan innan de är klara med utbildningen, vilket tydligt visar att själva examensbeviset helt kan sakna signaleffekt i några av Sveriges viktigaste branscher. Arbetsgivare är tydligen beredda att anställa personer utan examen men med rätt utbildning. Därför bör akademisk fördjupning, men inte själva examen, vara mer centralt för resursfördelningen.

Det är bra att många väljer att studera vidare, men att ansöka om examen måste vara individens eget val. Saco anser att det är mer centralt att studenterna matchas väl på arbetsmarknaden och att studietiden är effektiv än att Sverige faller väl ut i den internationella statistiken om examensfrekvens. Om andelen examina av någon anledning ändå behöver höjas ska insatsen riktas till individuella studenter, vars beslut om att ansöka om examen inte ska belasta högskolor och universitet ekonomiskt.

Vidare föreslår Svenskt Näringsliv en etableringspeng för att belöna utbildningar där studenter får relevanta jobb. Saco anser att lärosäten bör erbjuda en god arbetsmarknadsanknytning för studenterna. Själva etableringen på arbetsmarknaden beror dock på flera faktorer som ligger utanför lärosätenas kontroll, inte minst den ekonomiska konjunkturen och den lokala efterfrågan på specifik arbetskraft. Etableringspengen skulle dessutom kunna leda till att lärosäten undviker att satsa på nya utbildningar och på så sätt ha en konserverande effekt. Vi menar att det istället är viktigt att lärosäten får vara innovativa och utbilda för framtidens arbetsmarknad och samhälle, utan att riskera att bli en ren leveransorganisation för arbetsgivarna.

Samverkan mellan arbetsliv och utbildning är ett viktigt inslag i utbildning och forskning. Samverkansarbetet bör grundas på ömsesidig förståelse mellan, å ena sidan, den akademiska utbildningens och forskningens styrkor och, å andra sidan, arbetsmarknadens behov och funktionssätt. Därför är det positivt att Svenskt Näringsliv lyfter fram samverkan som en del av sitt reformförslag.

Utbildningskvalitet är en central fråga för Sveriges framtid som kunskapsnation. Saco anser att fördelningen av pengar till högre utbildning tydligt ska understödja hög kvalitet i utbildningen. Det är också centralt att våra akademiker får relevanta jobb och kan bidra till samhället på andra sätt. Därför ser vi fram emot en vidare dialog kring hur ett nytt, kvalitetsdrivande system ska utformas och hur urholkningen av lärosätenas resurser ska vändas till en förstärkning.

Göran Arrius, ordförande Saco
Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd
Emelie Lilliefeldt, högskolehandläggare Saco

Replik på "Högskolan lider av flera systemfel"
Införd i SvD Opinion 24 januari 2013.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10