Måste bli möjligt att jämföra utbildningar

Var åttonde student som hoppar av sin utbildning gör det på grund av bristande kvalitet. Det innebär stora kostnader för såväl individ som samhälle. Sveriges studenter förtjänar hög kvalitet och måste kunna välja utbildning därefter, skriver företrädare för Saco.

Publicerad: Onsdag 5 jun 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Studenter är viktiga för utbildningskvaliteten. De påverkar den genom aktivt deltagande och studentfackligt arbete. Men även valet av utbildning har betydelse. Studenternas efterfrågan på utbildning påverkar nämligen hur utbildningsplatser fördelas. Valet till högskolan är därför grundläggande för att högskolesystemet ska fungera kvalitetsdrivande. Detta fastslogs redan i högskolereformen 1993, men har ännu inte genomförts.

Det finns många sätt att utforma bra utbildningar på. Det är en styrka som måste bejakas. Dagens kvalitetsutvärderingssystem fokuserar på om tidigare studenter har nått examensmålen. Det säger ingenting om hur utbildningen är utformad, eller hur den passar en enskild student. Hur mycket lärarledd undervisning ger en viss utbildning? Hur många av de undervisande lärarna har forskarutbildning? Har lärarna relevant yrkeserfarenhet? Dessa viktiga aspekter går inte att utläsa ur dagens statliga utvärderingar.

För att studenterna ska kunna bidra till att höja kvaliteten i den högre utbildningen krävs att de kan göra välinformerade studieval. Idag saknas den möjligheten och det beror huvudsakligen på två saker, visar en rapport som Saco publicerar idag.

Ingenstans går det att jämföra hur likartade utbildningar på olika lärosäten är upplagda. Det går heller inte att avgöra vilken kvalitetsnivå en viss utbildnings utformning ger förutsättningar för. Därför går det inte att välja den utbildning som bäst möter de egna kraven.

Det saknas dessutom ett övergripande ansvar för jämförbar information om utbildningskvaliteten. Lärosätena ska enligt lag ge studenterna den information som behövs, men behöver inte informera om utbildningarnas kvalitet. Den nya myndigheten Universitets- och Högskolerådet ska visserligen arbeta för välavvägda studieval, men bygger sin huvudsakliga information på utvärderingar från Universitetskanslersämbetet.

Var åttonde student på ett yrkesprogram som hoppar av sin utbildning gör det på grund av bristande kvalitet, enligt en studie från 2010. Det är ett kraftigt underbetyg till den information som erbjuds våra studenter och innebär betydande kostnader för de som hamnar på fel utbildning. Men det kostar också för samhället.

Vår rapport visar att det går att stärka studenterna i utbildningsvalet och samtidigt höja utbildningskvaliteten. Då måste minst tre åtgärder genomföras:

  • Skilj utvärderingar av resultat från studentinformation om utbildningskvalitet.
  • Inrätta ett centralt informationsstöd för studenter att jämföra och välja utbildningar efter kvalitet och utifrån enskilda studenters behov.
  • Ge studenterna verktyg för att avgöra vilken kvalitetsnivå en viss utbildning håller.

Rätt utbildningskvalitet är lika viktig som rätt inriktning. Studenterna gör dyrbara investeringar i sin egen och samhällets framtid. De förtjänar hög kvalitet och måste även kunna välja utbildning därefter.

Det är på tiden att ambitionerna med 1993 år högskolereform blir verklighet.

Göran Arrius, ordförande Saco
Emelie Lilleifeldt, utredare Saco

Debattartikel införd på SvD.se 5 juni 2013.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10