Ny lag krävs för att stoppa mobbning på arbetsplatsen

Inte acceptabelt. I dagens Sverige kan anställda frysas ut och mobbas utan att någon ställs till svars. Förklaringen är att vi saknar ett regelverk som räcker hela vägen för den här typen av situationer. Det är dags att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över frågan, skriver företrädare för LO, TCO och Saco.

Publicerad: Torsdag 28 mar 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsrätt

Tempot och kraven ökar i arbets­livet. Bemanningen på arbetsplatserna minskar. Allt detta innebär att klimatet på arbetsplatserna blir allt tuffare.

Arbetsmiljöverket genomför regelbundet undersökningar av arbetsmiljön ute på landets arbetsplatser. Den senaste undersökningen från 2011 visade att de som upplevt sig mobbade av sin chef eller sina kolleger det senaste året varit i snitt nio procent. Det motsvarar omkring 425.000 personer.

Värst är situationen självklart för den som utsätts för mobbningen och som får betala i form av ohälsa, försämrad självkänsla och försämrad privatekonomi genom en högre sjukfrånvaro. Det kan ta lång tid att komma tillbaka efter att ha utsatts för kränkande behandling på sin arbetsplats.

Det är dock inte bara ett problem för individen. Även arbetsplatsen och kollegerna tar skada av beteendet. Forskning visar att på arbetsplatser där det förekommer mobbning är det inte bara den mobbade som drabbas av till exempel högre sjukfrånvaro – även andra anställda på arbetsplatsen mår ofta dåligt och har en högre sjukfrånvaro.

Sammantaget blir mobbningen en kostsam historia för både individen, samhället och arbetsgivarna i form av bland annat sjukskrivningskostnader och nedsatt produktivitet i verksamheten.

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren har ett ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det finns också en särskild föreskrift om kränkande särbehandling. Den tydliggör arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet för att, så långt det är möjligt, förhindra att kränkande särbehandling sker. Det handlar om rutiner, åtgärdsplaner och stöd och hjälp till den drabbade.

De fackliga organisationerna spelar en viktig roll, inte minst genom skyddsombuden som dagligen arbetar med att få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren. Även arbetskolleger har, enligt arbetsmiljölagen, ett ansvar för att verka för en god arbetsmiljö och för att gällande föreskrifter följs.

Målet är naturligtvis att mobbning aldrig ska förekomma på våra arbetsplatser och många gånger fungerar det förebyggande arbetet bra. Men tyvärr visar statistiken att regelverket inte räcker hela vägen.

Problemet är att arbetsmiljölagen är en förvaltningsrättslig lag som reglerar förhållandet mellan staten och arbetsgivaren. Därför kan inte arbetsmiljöverket, utifrån den roll det har i dag, gå in i individuella ärenden. Arbetsmiljöverket kan bara inspektera hur själva systemen fungerar på arbetsplatsen, och till exempel titta på hur arbetsgivaren arbetar med att förebygga att kränkande särbehandling förekommer.

Finns det brister kan arbetsgivaren ställas ansvarig att åtgärda dem så att inget händer i framtiden. Detta är nog så viktigt, men det hjälper inte den individ som redan är utsatt. Arbets­miljöverket kan aldrig i sådana här fall ställa arbetsgivaren till svars för något som redan har inträffat.

Det finns i dag ett skydd mot trakasserier i diskrimineringslagstiftning. Men i arbets­rätten i övrigt, som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, finns det i dag inget att hämta för enskilda eller för fackförbund som vill hjälpa utsatta medlemmar.

I dagens Sverige kan anställda frysas ut, systematiskt mobbas av chefer, underställd personal eller kolleger, utan att någon ställs till svars trots att det kränkande beteendet fortgår år efter år. Detta får inte fortsätta!

LO, TCO och Saco uppmanar nu regering och riksdag att ta intryck av det lagförslag som fackförbundet Vision presenterade i våras och tillsätta en utredning att se över frågan.

Vi tror att en bred översyn av problemen och av olika lagstiftning/regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet är nödvändig. Fokus i denna översyn måste naturligtvis vara att finna möjliga, framkomliga lösningar på problemen.

Fackförbundet Visions lagförslag är ett exempel på en sådan möjlig lösning för att tydliggöra att mobbning inte är acceptabelt. Nya lösningar tillsammans med ett starkt förebyggande arbete, som redan i dag bedrivs på många arbetsplatser, skulle hjälpa oss att gemensamt komma till rätta med trakasserierna på våra arbetsplatser.

Sofie Rehnström, jurist, LO
Samuel Engblom, chefsjurist, TCO
Lena Maier Söderberg, chefsjurist, Saco

Debattartikel införd på DN Debatt 28 mars 2013.