Försvåra inte kloka val

Regeringens förslag omöjliggör jämförelser mellan likartade utbildningar, skriver företrädare för Saco och Civilekonomerna.

Publicerad: Fredag 8 maj 2015

Senast uppdaterad: Fredag 8 maj 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I dag går remisstiden ut för Universitetskanslersämbetets nya kvalitetsutvärderingssystem. De tidigare utvärderingarnas resultatfokus mötte kritik på flera punkter. Samtidigt tog de ett välkommet första steg mot att kunna jämföra utbildningar, så att studenterna fick bättre möjligheter att göra mer informerade val. Regeringens förslag gör det svårare att jämföra olika utbildningar.

I remissen föreslås att UK-ämbetet framöver ska granska kvaliteten på lärosätets interna kvalitetssäkringssystem. UK-ämbetet ska också fortsättningsvis granska utbildningars resultat, både på eget initiativ och om lärosätet inte har ett godkänt system för att säkerställa att studenter som får examen har nått examensmålen.

Vi har varit kritiska till att resultatgranskning har gått under rubriken kvalitetsutvärdering. Det är problematiskt eftersom det riskerar att förväxla studenternas insatser med utbildningens kvalitet.

Men högskolan har krävande arbetsvillkor och ett prestationsbaserat finansieringssystem. Detta ger drivkrafter till att godkänna studenter som inte uppnår målen. Arbetsgivare och studenter måste kunna lita på att utbildning ger vissa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Därför behöver resultaten granskas av någon annan än högskolan självt.

Det remitterade föreslaget har flera fördelar. Vi välkomnar att granskningarna ska användas som återkoppling till lärosätena i deras kvalitetsarbete, att utbildningarnas användbarhet får ökat fokus och att även utbildningar som inte leder till examen ska granskas.

Men vi reagerar på att förslaget omöjliggör en jämförelse mellan likartade utbildningar. Det drabbar både studenter och arbetsgivare.

Jämförbarhet är nyckeln till högre kvalitet. Under tidigt nittiotal ersattes den illa fungerande centralplaneringen av högre utbildning. Numera har vi ett system där studenternas efterfrågan på utbildning påverkar utbudet. Detta ger studenterna en kraftfull möjlighet att bidra till högre utbildningskvalitet, genom att helt enkelt välja utbildning utifrån kvalitet. För att kunna göra kloka val behövs jämförbar information om utbildningskvalitet. Vi frågar oss hur det är möjligt för regeringen att bortse från denna enkla logik i högskolesystemet.

Valet av högskoleutbildning formas även av studenternas sociala bakgrund. Barn till akademiker har information om högskolestudier närmare till hands än unga från studieovana miljöer. Utan möjligheter att jämföra utbildningar och hitta den kvalitet i som matchar individen bäst, kommer den sociala snedrekryteringen att fortgå. Är det verkligen regeringens ambition?

Att välja fel utbildning eller anställa någon som visar sig ha en bristfällig utbildning är dyrt. Jämförelser mellan utbildningars kvalitet är därför en nödvändig motor både för Sverige som konkurrenskraftigt kunskapsland och för högskolans fortsatta kvalitetsutveckling. Studenter måste kunna göra välinformerade studieval. Annars förlorar vi en viktig kraft för Sveriges framtid.

Emelie Lilliefeldt, fil dr i statsvetenskap och utredare Saco
Alexander Beck, utredningschef Civilekonomerna
Robert Boije, fil dr i nationalekonomi och samhällspolitisk chef Saco

Införd i UNT 8 maj 2015