Högskolorna borde ansvara för integrationen av nyanlända akademiker

Nyanlända akademiker behöver tidigt få det stöd som krävs för en snabb etablering på arbetsmarknaden och i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco vill att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad: Torsdag 22 feb 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 22 feb 2018

Varje år kommer många utländska akademiker till Sverige. De senaste årens flyktingströmmar har till exempel gjort att många akademiker från Syrien, Irak och Iran kommit hit och allt tyder på att det även de kommande åren kommer att komma många nya akademiker till Sverige.

För att dessa snabbt ska kunna etablera sig i Sverige krävs att vi gör vissa riktade insatser och Saco har under många år arbetat för att underlätta för nyanlända akademiker att etablera sig inom sitt yrke på arbetsmarknaden. Men trots att vissa insatser gjorts kvarstår tyvärr många problem. Inte minst är bristen på samordning mellan olika ansvarande myndigheter förödande och avsaknaden av kontinuitet problematisk.

Insatser inom etablering och integration måste sluta bedrivas i tillfälliga projektformer med osäker finansiering och/eller korta upphandlingsperioder. Kortsiktigheten och bristen på utvärdering som nu ofta råder leder till stora problem att behålla personal inom olika kompletterande insatser. Och den så viktiga vägledningen och informationsspridningen försvåras när insatser ofta byter namn eller huvudman eller om informationskanaler försvinner.

Istället för ett lapptäcke av projekt och ansvariga föreslår Saco ett uppdrag (och medföljande finansiering) till universiteten och högskolorna för att samordna insatser för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden.

Förslaget kräver inte en total ombyggnad av de insatser som nu görs utan tvärtom utgår det från det som fungerar i dag. Genom att addera förberedande insatser som exempelvis samhällsorientering och yrkesinriktad svenska till dagens kompletterande utbildningar för nyanlända akademiker säkras kvaliteten i insatserna.

Detta under förutsättning att universitet och högskolorna får hela ansvaret. Då minskar problemen med olika behörigheter vid antagningen till de kompletterande utbildningarna då deltagarna kan antas efter hand som de når upp till rätt kunskapsnivå.

Med en mer flexibel och individuell hantering går det också att nivåindela olika deltagare utifrån deras respektive kunskaper. Olika insatser kan också ske parallellt utifrån individers olika förutsättningar.

Det pågår redan ett utvecklingsarbete där ett antal universitet vill se en sammanhållen process för förberedande och kompletterande insatser Nu är det upp till regeringen att agera och dela ut det uppdraget till just universiteten och högskolorna. En sådan lösning skulle också avlasta Arbetsförmedlingen som har ett omdiskuterat stort uppdrag.

Med ett nytt utökat uppdrag skulle högskolorna kunna bli en viktig resurs för att klara några av de svåra utmaningar vi står inför för att klara integrationen. En långsiktig sammanhållen modell med en huvudman skulle öka förutsättningarna att på allvar minska etableringstiden för tusentals nyanlända akademiker att få i ett jobb i nivå med deras utbildning. Men ett ökat ansvar för nyanlända akademiker ska självklart följas av utökade resurser.

Saco vill att:

  • Universitet och högskolor får ett långsiktigt uppdrag för att förbereda nyanlända akademiker för svensk arbetsmarknad. Med en långsiktighet i insatserna skapas förutsättningar för insatser som kan utvärderas och i framtiden bli än effektivare.
  • Validering av nyanländas kompetens bör genomföras i ett tidigt skede. Ett väl fungerande system för validering av kunskap och kompetens ger stora samhällspolitiska och privatekonomiska vinster genom ökad rörlighet och snabbare etablering på arbetsmarknaden. Genom en grundlig kartläggning och bedömning av individers kompetens kan utbildningsinsatserna göras mer effektiva. Synliggörande av kompetens ökar också individers anställningsbarhet i arbetslivet.

Göran Arrius
ordförande Saco

Publicerad i UNT 22 februiari 2018.