Fler vägar in ska säkra framtidens kunskap

2020-talet ska mötas med jämlikhet och kunskap för framtiden, står det i Socialdemokraternas program för helgens kongress. För att förverkliga det måste fler vägar till vidareutbildning skapas inom både högskolan och yrkeshögskolan.

Publicerad: Fredag 22 mar 2019

Senast uppdaterad: Fredag 22 mar 2019

Nyckelord:
Utbildning & forskning

"Kunskap är grunden för varje människas frihet", står det också i kongressprogrammet. Som talesperson för Sveriges akademiker kan jag inte annat än hålla med. Det måste dock också omsättas i reella politiska reformer. Sverige står inför tuffa utmaningar. Allt färre ska försörja allt fler, bland annat på grund av att antalet äldre ökar kraftigt. Det reser en rad frågeställningar kring hur vi ska klara välfärdens framtida finansiering. Att fler måste jobba mer för att generera ökade skatteintäkter kan vi dock konstatera

Sysselsättningen i Sverige är emellertid redan hög och ökar fortfarande. I en ny rapport om framtidens arbetsmarknad som Arbetsförmedlingen publicerat i veckan konstateras dock att ökningstakten riskerar att bli betydligt lägre under 2020-talet på grund av att utbildad arbetskraft som arbetsgivarna har behov av att rekrytera saknas.

Digitalisering, robotisering och automatisering påverkar hela arbetsmarknaden i rasande fart. Mycket talar för att teknikutvecklingen i en nära framtid kommer att förändra behoven av arbetskraft och medföra förändrade kompetenskrav på de enskilda jobben.

Problemen finns inte bara i framtiden. Redan idag är de högst påtagliga. Svenskt Näringslivs medlemsföretag har uttryckt stora behov av arbetskraft med högskoleutbildning. Tre av tio utlysta tjänster som kräver högskoleutbildning står tomma på grund av kompetensbristen och hämmar därför företagens produktivitet. Ännu större kompetensbrist finns inom offentlig sektor. Det är en olycklig situation som riskerar att förvärras snabbt.

{Dela på Twitter}

Lätt tillgänglig vidareutbildning med hög kvalitet är avgörande för att samhället ska kunna möta framtidens krav. För att underlätta kompetensutveckling och omställning krävs det ett brett utbud av utbildningar i både yrkeshögskolan och högskolan. Individer med en yrkeshögskoleexamen kan behöva komplettera med en akademisk utbildning och vice versa.

Därför är det glädjande att Socialdemokraterna i sitt kongressprogram har tagit flera av Sacos förslag om hur vidareutbildning ska utvecklas på allvar. Nu krävs att politiska reformer blir verklighet. Det är också viktigt att kompetensförsörjningsfrågorna inte hanteras som delar utan som en helhet. Kvalitet genom hela utbildningskedjan måste premieras framför kvantitet.

Yrkeshögskolan och högskolan måste samverka mer om utbudet av eftergymnasial utbildning. De måste också få rätt incitament inom ramen för de uppdrag de redan har.

Sacos förslag:

Högskolan ska erbjuda fler fristående kurser och flexibla utbildningsupplägg

Det måste bli möjligt att komplettera eller bygga på sin grundutbildning under ett helt yrkesliv. För det krävs att resurstilldelningssystemet inom högskolan uppmuntrar både program och andra utbildningsupplägg.

Utbudet av kvalificerade yrkesutbildningar bör utvecklas

För att yrkesverksamma som har en stark utbildningsbakgrund ska kunna vidareutbilda sig på Yrkeshögskolan bör utbudet av kvalificerade yrkesutbildningar utvecklas. Här behövs bland annat regelförändringar i lagen genomföras.

Utbildning ska löna sig

Fyra av tio akademiska utbildningar är rena förlustaffärer. Exempelvis en socionom förlorar över en miljon kronor på att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Det är inte hållbart. Ska vi lösa kompetensbristen, inte minst inom välfärden, måste det bli möjligt för alla akademiker att göra lönekarriär.

Socialdemokraterna vill utveckla lösningar i trepartssamtal för att få igenom en bred reform för det livslånga lärandet, skriver de i sitt kongressprogram. Saco står beredda för samtal för akademikernas räkning. Tillsammans måste vi säkra behoven av kunskap i framtiden.

Göran Arrius,
Ordförande Saco

Debattartikel införd i Dagens Arena den 22 mars 2019.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10